Wednesday, 4 April 2018

Onthullende boeken

Mozes, Jozua, Samuël, David, Salomo, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habbakuk, Sefanja, Haggaï, Zacharias, Maleachi, Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes, Paulus, Jakobus, Judas en Petrus waren schrijvers die door de kracht van inspiratie ieder hun deel onafhankelijk van de anderen schreven, maar ze werden allemaal bekrachtigd door dezelfde Geest. Het was die Superkracht die hen in staat stelde om mensen de geest van God, met voorschrift en profetie, doorheen de geschiedenis kenbaar te maken, zodat de Bijbel, hoewel samengesteld uit vele boeken en delen, bekend zou staan ​​als het ene Woord van God.
De geschriften van die mannen zijn in twee delen gebundeld; het Oude en het Nieuwe Testament. Maar in de dagen van Christus stond de Schrift bekend als "Mozes, de profeten en de psalmen." Het Oude Testament is geschreven door Mozes en de Profeten, die hem volgden. Het Nieuwe Testament is geschreven door de apostelen.Het Oude Testament was begonnen door Mozes omstreeks 1450 [1600] jaren vóór Christus, en werd voltooid door Maleachi iets meer dan 1000 [1200] jaar later. (Vóór Christus 397.) Het Nieuwe Testament werd geschreven gedurende het leven van de apostelen, na de opstanding en hemelvaart van Christus, bijna 2000 jaar geleden.


Het kan een wonder genoemd worden dat deze boeken de tijd ongeschonden (of onveranderd) overleefd hebben. zo kunnen wij we vandaag nog zeggen dat de Bijbel, gegeven door inspiratie van God, ons de Waarheid aangaande God en betreffende de mens openbaart .
 


Vindt ook te lezen:
 1. Waarheid, wat is het eigenlijk
 2. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 3. Waar de waarheid te leren (leesbaar vanaf 2018 April 4, 2.28 pm) 
 4. Nut van het lezen van de Bijbel
 5. Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god
 6. Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht
 7. Bestseller aller tijden
 8. Boek der boeken de Bijbel
 9. Bijbel verzameld Woord van God
 10. Bijbel baken en zuiverend water
 11. Rond de Bijbel
 12. Wat te vinden in de Bijbel
 13. Onze Kijk op de Bijbel
 14. Bijbelboodschap voor ons
 15. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 16. Woord van God
 17. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 18. Het belang van het lezen van de Schrift
 19. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 20. Zet het gehele pantser op van God
 21. De uitstraling van God en zijn pleitbezorger
 22. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 23. Voorschriften ons gegeven
 24. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 25. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 26. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 27. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 28. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 29. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 30. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 31. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 32. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 33. Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook
 34. De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen
 35. 7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel
 36. Woord zonder boeien vol van kracht
 37. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 38. Wetten en regels ter onderwijs
 39. Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven
 40. Gods Uitspraken opgetekend in een boek
 41. Bijbel Woord afkomstig van God
 42. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 43. Vertrouwelijke geschriften

Revealing books

Moses, Joshua, Samuel, David, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habbakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Paul, James, Jude and Peter were writers who by the power of inspiration each wrote their part independently of the others, but they all were empowered by the same one Spirit. It was that Superforce Which enabled them to make known to men the mind of God in history, precept and prophecy, so that the Bible though composed of many books and parts would be known as the one Word of God.

The writings of those men were bundled into two parts; the Old and New Testaments. But in the days of Christ, the Scriptures were known as "Moses, the Prophets, and the Psalms." The Old Testament was written by Moses and the Prophets, who came after him. The New Testament was written by the Apostles.
The Old Testament was begun by Moses about 1450 [1,600] years before Christ, and finished by Malachi a little over 1,000 [1200] years afterwards. (Before Christ 397.) The New Testament was written during the lifetime of the Apostles, after the resurrection and ascension of Christ, over nearly 2000 years ago.

By wonder those writing survived the time and still today we can say that
The Bible, given by inspiration of God, reveals to us the Truth concerning God and concerning man.


  Find also to read:
 1. Getting to know the Truth
 2. Where to learn the truth (available from 2018 April 4, 2.31 pm)
 3. Put on the whole armor of God
 4. To be established in the present truth
 5. Determined To Stick With Truth.
 6. Challenging claim
 7. Challenging claim 1 Whose word
 8. Challenging claim 2 Inspired by God 1 Simple words
 9. Challenging claim 3 Inspired by God 2 Inerrant Word of God
 10. Challenging claim 4 Inspired by God 3 Self-consistent Word of God
 11. Unread bestseller
 12. Book of books and great masterpiece
 13. Colour-blindness and road code
 14. Inspired Word
 15. The Word of God in print
 16. God’s forgotten Word 4 Lost Lawbook 3 Early digressions and Constantinic revolution
 17. God’s forgotten Word 5 Lost Lawbook 4 The ‘Catholic’ church
 18. Absolute Basics to Reading the Bible
 19. Bible guide
 20. Bible, Word of God, inspired and infallible
 21. Authority of the Bible

Monday, 2 April 2018

Eudorus N. Bell calling for an Assembly of God

A conference opened at the Grand Opera House in Hot Springs, Arkansas on this day, April 2nd, 1914. It was an unusual and somewhat informal meeting, a gathering of 300 eager delegates, all of whom believed in the baptism of the Holy Spirit. They had been called together by ex-Southern Baptist minister Eudorus N. Bell, publisher of Word and Witness.

Not many Americans then believed in tongues speaking or other visible manifestations of the Spirit, such as healing, visions, and everyday miracles.

The gathering was in line with an early 20th century movement that  brought "modern Pentecostalism" to explode at Bethel Bible College in Topeka, Kansas, spreading rapidly through the student body. Soon there were profound stirrings at California's Azusa Street Mission and from there across America. In these early years, zeal sometimes outstripped propriety. Some groups were invaded by psychics. Individuals slipped into serious moral errors, trusting inner guidance rather than the words of scripture. Many renounced study altogether, relying on the Holy Spirit for impromptu guidance. Scattered observers realized Pentecostals needed to coordinate efforts if they were to propagate their faith with as much effect as their zeal craved.

AOGlogo.pngAfter three days of prayer and devotion, they proceeded to business, an agenda which included five main issues: to set basic doctrine, conserve the gains of the movement, set standards for mission work, charter the churches to be legal, and to consider creating a Bible school. They quickly agreed on a preamble "to disapprove of all unscriptural methods, doctrines and conduct, and approve of all scriptural truth and conduct..."
They elected an executive committee. Intended at first merely to organize annual conferences, the committee rapidly metamorphosed into the governing body of a new denomination. The Assemblies of God was born.

The Assemblies of God USA (AG), officially the General Council of the Assemblies of God, is a Pentecostal Christian denomination in the United States founded in that1914 meeting of Pentecostal ministers at Hot Springs, Arkansas. It is the U.S. branch of the World Assemblies of God Fellowship, the world's largest Pentecostal body. With a constituency of over 3 million, the Assemblies of God was the ninth largest denomination in the United States in 2011.

Sunday, 1 April 2018

Aartsbisschop De Kesel waarschuwt voor religieuze intolerantie

De laatste twee jaar kunnen wij merken dat er doorheen Europa een tendens is van een groeiende intolerantie.

In een interview met de krant De Zondag waarschuwt aartsbisschop Jozef De Kesel, de kerkelijke leider van België, voor religieuze intolerantie. Een verbod op religieuze symbolen zoals de hoofddoek wijst hij af.

In een gesprek met de krant De Zondag zegt aartsbisschop Jozef De Kesel:
'Ik ben tegen extremen',
'Een vrouw die zich in een boerka hult, vind ik extreem. (...) Maar een verbod op religieuze symbolen vind ik ook extreem. Waarom zou het mij storen als een gelovige een keppeltje wil dragen, zelfs op een school? Sommige mensen hechten grote waarde aan een religieus symbool. Je moet respect hebben daarvoor. Als een vrouw zich beter voelt met een hoofddoek, waarom niet?' 
Mijn inziens zijn er politici die maar al te graag het geloof totaal zouden willen bannen van de samenleving.
De Kesel betreurt de tendens van politieke partijen om godsdienst in het onderwijs te willen afschaffen.
'Ik hoor mensen zeggen dat er op school beter een cursus burgerzin wordt gegeven in plaats van godsdienst. Ik geloof dat niet. Als godsdienst goed onderwezen wordt, dan gaat dat ook over burgerzin, normen en waarden, verantwoordelijkheid opnemen.'
Het bannen van religieuze symbolen en godsdienstonderricht kan de burger een gevoel van onverdraagzaamheid geven. Hierop zegt de bisschop
'Intolerantie kan gevaarlijk zijn, dan riskeert men een tegenreactie.'
Aartsbisschop De Kesel waarschuwt voor religieuze intolerantie

Friday, 30 March 2018

De avond dat Jeshua zijn talmidim opdroeg dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter zijner nagedachtenis

Vanavond zullen Christenen over de hele wereld Goede Vrijdag eren terwijl andere Christenen bijeen zullen komen om naast Jezus laatste avondmaal ook zijn dood en het gevolg van zijn overgave aan de Romeinen zullen herdenken.

Tegelijkertijd met hen zullen het Joodse volk en de Messiaanse gelovigen de Pascha Seder vieren en vertellen hoe de Engel des Dood de huizen van de Israëlieten en al degenen die het bloed van het Paaslam op hun deurposten toepasten in Egypte passeerde.
 
Bijna tweeduizend jaar geleden werden 12 mannen die het Pascha Seder in Jeruzalem vierden verteld door hun rabbijn en meester, Jeshua (Jezus), dat dit hun laatste Seder samen zou zijn. Hij verklaarde ook de profetische betekenis ervan.

"Toen het uur aanbrak, leunden Yeshua en zijn apostelen achterover. En Hij zei tegen hen: 'Ik heb met verlangen gewild dit Pascha met u te eten voordat ik lijd. Ik zeg je, ik zal het niet opnieuw eten totdat het vervulling vindt in het koninkrijk van God. '"(Lukas 22: 14-16)
Ondanks deze laatste keer dat ongezuurd brood werd gebroken en de wijn werd gedeeld, liet Jeshua hen niet zonder hoop achter.  Hij benadrukte de fysieke komst van het Koninkrijk van God:
"Na het nemen van de beker, dankte Hij en zei:" Neem dit en deel het onder u. Want ik zeg je dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God komt. '
"En hij nam brood, dankte en verbrak het en gaf het hun, zeggende:" Dit is mijn lichaam dat voor u is gegeven; doe dit ter herinnering aan Mij. "Op dezelfde manier nam Hij na het avondmaal de beker en zei: 'Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u wordt uitgestort'" (Lukas 22: 17-20) )
Voor slechts een korte tijd had de zoon van de vakman Jozef rond getrokken en gesproken over het Woord van God en over hoe hij de Weg naar God is en hoe dat Koninkrijk van God zou komen. Tijdens die bijeenkomst in een bovenkamer in Jeruzalem onderwees Jeshua zijn talmidim (discipelen) dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter nagedachtenis aan het offer dat hij van zichzelf zou gaan maken om een ​​verzoening voor de zonden van de hele mensheid te worden.

Vanavond begint dan ook de achtdaagse viering van het Pascha bij zonsondergang.
Terwijl het Joodse volk
het begin van deze profetische vakantie markeert, zullen velen hier in België hun paasvakantie gaan nemen terwijl weinigen daar van nog even zullen stilstaan rond het gebeuren van Christus. Meerderen zullen meer aandacht schenken aan paaseieren en paashaasjes in plaats van de herinnering hoog te houden van Jezus dood en verrijzenis.

Laat ons door die heidense feestgebeurtenis echter niet misleid zijn. Dit jaar valt het samen, wat velen ook in feeststemming zal brengen rond de zelfde tijd. Maar laat het er u niet van afhouden om over die belangrijke gebeurtenissen, zoals de bevrijding van het Joodse Volk uit Egypte en de bevrijding van de vloek des doods, door het zoenoffer van Jezus.

Vanavond gedenken wij wat een voorafschaduwing is van de redding die voor de hele mensheid is verricht door de Nazareense leermeester Jeshua, met een ceremoniële maaltijd genaamd de Seder, waarin het verhaal van bevrijding uit de slavernij in Egypte wordt verteld alsook waar het verhaal wordt verteld van de laatste levensuren van Jeshua en hoe dat voor ons de weg opent naar een hoop tot een beter leven.

File:Christ after death,photo Jerusalam.JPG
Foto van het centrale deel van een mozaïek in de kerk van het Heilig Graf in Jeruzalem, op de buitenmuur van de Catholicon achter de steen der unie. Het mozaïek beeldt af dat Jezus van het kruis wordt genomen en dat zijn lichaam wordt gezalfd voordat het in het graf wordt geplaatst.Wat onze overvloed bepaalt

''Niet wat we bezitten maar wat ons blij maakt, bepaalt onze overvloed.''
I Tjing

Wednesday, 28 March 2018

Moed opbrengen voor één grote sprong

''Soms moet je de moed kunnen opbrengen voor één grote sprong;
een kloof kan je niet oversteken met twee kleine sprongetjes.''
David Lloyd George

Saturday, 24 March 2018

Unhappy people in empty churches

The last decade lots of people have turned their back to their church. 10% of those having left church have left the faith completely, but that means the others did not give up faith totally. Many because of the many questions and of seeing contradictions in their church, left the institution, but wanted to stay spiritual.
When the big institutional churches may still count on 20% who are still in churches and are happy, their members may not see major problems within their congregations or problems resulting from their institutional practice of faith. To them, church attendance is a practical and enjoyable expression of faith.

Though of the 30% who are in churches can not say they are happy, but indicate they are unhappy. They see major problems but continue with church attendance for a variety of reasons. The important thing for this group is that, despite all it’s flaws churches are still worth supporting through attendance and possibly finances.

We may wonder why they do not dare to question their pastors or ministers more and go not look for the real happiness in their Scriptures. For many a real confrontation with what is written in the Book of books seems to dangerous and to much bringing them in confusion, and that is something they do not like; They want a certain certainty? When reading the Bible they encounter too many things which seem so muddling or confusing with the many church doctrines and to leave church doctrines aside looks for them as treason to the community. They forget they are better to do treason to the world of man than to the world of God. That is what Jesus and the other prophets are all about when they talk not to be of this world but to belong to God.

40%of those who abandoned their church see the institutional churches of our era as more damaging than helpful to the Kingdom, and have walked out on the institutions their parents and grandparents built, to practice faith in a far more personal way, a far more tight-knit community.

It becomes time that those who left the institution churches come to see there are other ways to come to God and to please God, but that we still have to come together to unite as brothers and sisters in Christ.

The "Unchurching" is a growing movement of Christians who are leaving churches and the allegiance to trappings churches demand in order to find God, experience him more personally, and enjoy smaller, tight-knit communities that don’t put institutional concerns in front of godliness.

We can only hope they shall be able to find like minded people who find it more important to come to Biblical truth and to worship God in the way that God wants to be worshipped.

For those who left their big institutional church they, when they look for an other community of believers, should know
It isn’t about moving the same old church practices to a smaller venue. It’s about reassessing every one of those practices to see if they meet the needs of the Kingdom, advance the message of the Gospel, and draw closer to God.
unchurching

Friday, 23 March 2018

Spirituele diversiteit in Europa

In 2010 was de grootste wereldreligie nog steeds het christendom. 2,2 miljard mensen voelen zich aangesproken door het christelijke verhaal. Dat is 31,5 procent van de wereldpopulatie. 87 procent van de christenen leefde toen in landen waar ze in de meerderheid waren. De top vijf van landen waar het grootste aantal christenen leefde, bestond uit de Verenigde Staten (243 miljoen), Brazilië (173 miljoen), Mexico (107 miljoen), Rusland (104 miljoen) en Filipijnen (86 miljoen).

In 2016 liet een rapport zien dat niet-christelijke religies, waaronder moslims, hindoes en joden, in Groot-Brittannië goed waren voor een op de vijf van de bevolking van de hoofdstad, veel hoger dan in andere delen van Engeland en Wales, zoals het zuidwesten, waar ze slechts één op de honderd vertegenwoordigden. Ondertussen is Wales, ooit bekend als het 'land van opwekkingen' vanwege de vele religieuze herrijzenissen in zijn geschiedenis, het minst religieuze gebied met een aanzienlijke meerderheid die geen religieuze overtuiging heeft (59,3%).

Een internationaal onderzoek in opdracht van de bisschoppensynode toont in 2018 aan hoe in Europa de kaarten zeer verdeeld liggen.
In Polen zegt 17% van de 16- tot 29 jarigen dat ze niet gelovig zijn, alhoewel dat land voor ons gekend staat als het meest katholieke. In 19 van de 22 onderzochte landen zegt minstens een derde van de ondervraagden zicht te identificeren met een religie.

Stephen Bullivant, de socioloog en theoloog die het onderzoek van de Britse St Mary’s University en het Institut catholique de Paris (ICP) uitvoerde, vindt het opmerkelijk dat “de zes meest christelijke landen, landen zijn die historisch gezien een katholieke meerderheid hebben”, en geen protestantse of orthodoxe. Bovendien merkt hij op dat bij de landen waar de jeugd het meest gelovig is, zowel landen uit West-Europa (Ierland, Portugal en Oostenrijk) als landen uit Centraal-Europa (Polen, Litouwen en Slovenië) zijn. Italië en Griekenland zijn niet opgenomen in de studie.

De twee landen met de meest seculiere jeugd (91% in Tsjechië en 80% in Estland) en de twee met de minst seculier jeugd (25% in Litouwen en 17% in Polen) zijn allemaal post-communistische landen.

In  Groot-Brittannië is de groep van Christelijk gelovigen erg geslonken. Maar 22% zegt tot het Christelijk geloof te behoren, terwijl 8% een niet-christelijk geloof aanhangt. De Britse jeugd tussen 16 en 29 jaar is wel meer praktiserend dan de Franse. Zo’n 17% van de bevraagde jongeren over Het Kanaal gaat wekelijks naar de mis, tegenover slechts 7% bij onze zuiderburen.

Tegenover 25% Christenen en 11% niet gelovigen in Frankrijk kan men daar 10% van de Franse jongeren als praktiserend moslim vinden, tegenover 6% van de Britse jongeren.

Uit onderzoek blijkt dat over de hele wereld meer dan 84% van de mensen lid is van of verbonden zijn met een religieuze groep. En uit het meest recente onderzoek blijkt dat individuele religiositeit en het ontwikkelingsniveau van hun land zowel het geluk als de tevredenheid van het leven beïnvloeden voor de inwoners.

Bevindingen suggereren dat protestanten, boeddhisten en rooms-katholieken gelukkiger en meer tevreden zijn met hun leven, in vergelijking met andere groepen. Joden, hindoes, moslims en niet-religieuzen lagen ertussenin, terwijl orthodoxe christenen de laagste tevredenheidscijfers tussen geluk en leven bleken te hebben. 

Violence against the Rohingya community

In the wake of persistent violence against the Rohingya community, UN officials have expressed growing fears that genocide is being incited and committed in Myanmar.

Since violence renewed in Myanmar’s Rakhine state in August 2017, almost 700,000 Rohingya Muslim refugees have fled to neighboring Bangladesh.

UN Special Rapporteur on human rights in Myanmar Yanghee Lee told the Geneva-based Human Rights Council:
"I am becoming more convinced that the crimes committed following 9 October 2016 and 25 August 2017 bear the hallmarks of genocide and call in the strongest terms for accountability.”

Earlier this month, the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) found that Rohingyas who try to leave their villages
 “are taken away and never return” and found a “recurring theme” of women and girls being abducted.
The agency also found an ongoing systematic campaign of “terror and forced starvation” which are forcing Rohingya out of the country.

In a recent report, Amnesty International reported that forces are bulldozing land and building military bases where Rohingya villages were burned down.
Not only does this prevent refugees from returning, but it also hides authorities’ crimes.
“The bulldozing of entire villages is incredibly worrying. Myanmar’s authorities are erasing evidence of crimes against humanity, making any future attempts to hold those responsible to account extremely difficult,”
said Amnesty International’s Crisis Response Director Tirana Hassan.

This has raised concerns for both Amnesty International and the Special Rapporteur over the Bangladesh-Myanmar arrangement to repatriate Rohingya refugees as they will return to find their homes gone and face continued discrimination.
“No one should be returned to Myanmar until they can do so voluntarily, in safety and dignity – something that is clearly not possible today,”
 Amnesty International said.