Monday, 8 January 2018

I Am Not Alone - By: Kari Jobe“I Am Not Alone”
By: Kari Jobe

When I walk through deep waters
I know that You will be with me
When I’m standing in the fire
I will not be overcome
Through the valley of the shadow
I will not fear
I am not alone
I am not alone
You will go before me
You will never leave me
In the midst of deep sorrow
I see Your light is breaking through
The dark of night will not overtake me
I am pressing into You
Lord, You fight my every battle
And I will not fear
You amaze me
Redeem me
You call me as Your own You’re my strength
You’re my defender
You’re my refuge in the storm
Through these trials
You’ve always been faithful
You bring healing to my soul

Kijk naar verleden, heden en toekomst en zin van het leven

In de donkere wintermaanden zijn er heel wat mensen die terugblikken op hun leven en er vragen over stellen. Veel mensen vragen zich bijzonder in die periode af welke zin hun leven mag hebben.

Op de heropgefriste site van de Broeders in Christus kan u nu enkele artikelen vinden die op die vraag van vele mensen een antwoord tracht te geven.

"Is er meer in het leven dan dit" laat blijken dat wij als mens er ons bewust moeten van zijn dat wij niet de enige zijn die zo maar zouden lijden of in die mate getroffen zouden zijn door een lijden dat wij onrechtvaardig vinden.

De zorgen, problemen zijn er niet enkel voor ons, maar eigenlijk moeten wij inzien dat er niemand eigenlijk kan aan ontsnappen. Pijn is iets dat iedereen tegemoet komt. Lijden is iets dat de een min of meer moet verduren dan de ander, maar weinigen of niemand zal er aan kunnen ontsnappen.

Algemeen kunnen wij zeggen dat "Lijden een probleem is in en van deze wereld" waar wij tezamen naar oplossingen moeten zoeken om die pijn te verzachten en het lijden tot een minimum te beperken.

Hiertoe moet de mens weten dat er in de oudheid wetten zijn gegeven welke nog steeds valabel zijn en die eigenlijk zouden moeten dienen als een richtsnoer voor elk levende ziel. De eigenzinnige mens is echter niet bereid om die Wetten van God ter harte te nemen en daar licht het grote probleem van onze maatschappij. Moesten meer mensen die Wetten van God onderhouden zouden er heel wat minder problemen zijn en zou er heel wat lijden vermeden kunnen worden.

Diegenen die geloven in God en Gebod zouden hun geloof moeten uitdragen en zo veel mogelijk mensen moeten aansporen om ook in Die Goddelijke Schepper van hemel en aarde te komen geloven en Zijn geboden te houden. Eveneens zouden zij het Plan van God kenbaar moeten maken zodat meer  mensen kunnen inzien welk belang er mee gemoeid is om volgens Gods Regels te leven en er naar te streven die vredeboodschap van God uit te dragen en hoop te zaaien voor de uitvoering van dat Grootse Plan, dat redding zal brengen  voor iedereen die er wil in geloven.

+

Lees ook

 1. Wat is de zin van dit leven
 2. Bijbelboodschap voor ons
 3. Brood en leven 
 4. Is er meer in het leven dan dit 
 5. Lijden, probleem in en van deze wereld 
 6. Lijden bedekt door Zoenoffer 
 7. Plan van de Goddelijke Maker 

Friday, 5 January 2018

Oproep tot inzet voor vluchtelingen en een toekomst van vrede

Paus Franciscus heeft in het Angelus op 1 januari, voor de Rooms Katholieken Wereldvredesdag opgeroepen tot inzet voor vluchtelingen en een toekomst van vrede.
 Vrede is een recht van iedereen. Voor zo’n vredevolle toekomst willen vele vluchtelingen hun leven riskeren met een reis die veelal lang en gevaarlijk is. Ze zijn bereid om ontberingen en lijden te doorstaan.  
Moge de Heer ons helpen om ons dit jaar in te zetten voor een meer solidaire en gastvrije wereld.
Tijdens het Te Deum had de paus maandagavond al hulde gebracht aan de inwoners van Rome die hun stad tijdens deze moeilijke economische periode niet enkel met woorden, maar ook met daden liefhebben.
 De meerderheid van de inwoners van Rome is solidair, heeft geen wrok en tracht zijn deel te doen. 

***
Vredewens

Vrede aan alle mensen en naties van de aarde! De vrede die de engelen aan de herders in de nacht van Kerstmis verkondigen, (Lc. 2, 14) is een diep streven van alle mensen en volkeren, vooral van hen die het ergst lijden onder het ontbreken ervan. Onder dezen, die ik in mijn gedachten en mijn gebed met mij meedraag, wil ik nogmaals herinneren aan de meer dan 250 miljoen migranten in de wereld, waarvan er 22,5 miljoen vluchteling zijn. Deze laatsten “zijn”, zoals mijn geliefde voorganger Benedictus XVI zei, “mannen en vrouwen, kinderen, jongeren en ouderen die een plaats zoeken waar zij in vrede kunnen leven”.

Om deze plaats te vinden zijn zij bereid hun leven op het spel te zetten met een reis die in de meeste gevallen lang en gevaarlijk is, moeilijkheden en lijden te ondergaan, prikkeldraadversperringen en muren te trotseren die zijn opgetrokken om hen ver van hun doel te houden.

In een geest van barmhartigheid omarmen wij al degenen die voor oorlog en honger vluchten of die op grond van discriminatie, vervolgingen, armoede of verwoesting van het milieu gedwongen zijn hun land te verlaten.
Wij zijn ons ervan bewust dat het niet voldoende is ons hart te openen voor het lijden van anderen. Er zal veel te doen zijn, alvorens onze broeders en zusters weer in vrede kunnen leven in een veilig huis. De ander opnemen vraagt om een concrete inzet, een keten van hulp en welwillendheid, een waakzame en begripvolle aandacht, een verantwoord omgaan met nieuwe complexe situaties die zich soms voegen bij andere talrijke, reeds bestaande problemen, alsook van de middelen die steeds beperkt zijn. Door de deugd van de voorzichtigheid in praktijk te brengen, zullen de bestuurders weten op te nemen, te ondersteunen, te beschermen en te integreren en praktische maatregelen te nemen “binnen de grenzen die door een juist verstaan van gemeenschappelijk welzijn zijn toegestaan, (om) dat integreren mogelijk te maken”.

Zij hebben een precieze verantwoordelijkheid jegens de eigen gemeenschappen, waarvan zij de juiste rechten en een harmonische ontwikkeling moeten garanderen om niet zoals de dwaze bouwer te zijn die de berekeningen niet goed deed en er niet in slaagde de toren af te maken die hij was beginnen te bouwen.+
Voorgaande: 1 Januari 2018 Internationale Dag van de Vrede

1 Januari 2018 Internationale Dag van de Vrede


Door de Rooms Katholieken wordt sinds 1967 op 1 januari, aan het begin van het burgerlijke jaar en hun kerkelijke feest van Maria, ook bijzonder gebeden voor de vrede in de wereld. Elk jaar wijdt de Paus een apart schrijven aan deze wereldgebedsdag voor de vrede.

Naar aanleiding van de Wereldvredesdag verruimde de paus zijn blik tot buiten Rome:
 God gaf ons een intact en gezond 2017. Maar wij mensen hebben dat jaar te vaak en op vele manieren verspild met leugens en onrechtvaardigheden, oorlogen, maar ook kleine en grote vergrijpen tegen het leven, de waarheid, broederschap, het samenleven en de aantasting van het milieu.
Franciscus moedigde aan om in het nieuwe jaar verantwoordelijkheid op te nemen tegenover God, onze broeders en zusters, en de schepping. Hij drukte zijn grote achting uit voor ouders, leerkrachten, opvoeders en allen die proberen om kinderen en jongeren burgerzin, verbondenheid, zorg  en een ethiek van verantwoordelijkheid bij te brengen — en die hen leren oog te hebben voor de werkelijkheid die hen omringt.

De Gezondene van God

Noch steeds zijn er zeer veel Christenen die nog niet willen geloven dat Jezus de gezondene van God is. Zij blijven volharden dat Jezus God zou zijn die naar de aarde neergedaald is om te doen alsof Hij werd verleid, want God kan niet verleid worden en om te doen alsof Hij stierf aan een kruis, maar zij zouden moeten beseffen dat God niet kan sterven daar Hij een eeuwige onsterfelijke Geest is.

Best zouden zij volgende verzen eens goed in overweging nemen:

 “ Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.” (Joh 3:16 WV78)

 “ De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid,” (Lu 4:18 WV78)

 “ Maar Hij sprak tot hen: ‘Ik moet ook aan andere steden de Blijde Boodschap van het Godsrijk brengen, want daarvoor ben Ik gezonden.’” (Lu 4:43 WV78)

 “ Want Hij, die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden: zo mateloos schenkt God zijn Geest.” (Joh 3:34 WV78)

 “ Daarop zei Jezus hun: ‘Mijn spijs is, de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen.” (Joh 4:34 WV78)

 “23   opdat allen de Zoon zouden eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert evenmin de Vader die Hem zond. 24   Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie luistert naar mijn woord en gelooft in Hem die Mij zond, heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen, hij is immers reeds uit die dood naar het leven overgegaan.” (Joh 5:23-24 WV78)

 “ Ik kan niets uit Mijzelf: Ik oordeel naar wat Ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat Ik niet mijn eigen wil zoek, maar de wil van Hem die Mij zond.” (Joh 5:30 WV78)

 “36   De getuigenis echter die Ik bezit, is waardevoller dan die van Johannes, want het zijn juist de werken die de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen en die Ik ook volbreng, die van Mij getuigen, dat Ik door de Vader gezonden ben. 37   Ook de Vader zelf die Mij zond, heeft getuigenis over Mij afgelegd. Zijn stem hebt gij nimmer gehoord noch zijn gestalte gezien, en 38   zijn woord hebt gij niet blijvend in u, omdat gij Degene die Hij zond niet gelooft.” (Joh 5:36-38 WV78)

 “ Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Dit is het werk dat God van u vraagt: te geloven in Degene, die Hij gezonden heeft.’” (Joh 6:29 WV78)

 “38   Ik ben immers uit de hemel neerdgedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft; 39   en dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft, dat Ik niets van wat Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag.” (Joh 6:38-39 WV78)

 “ Niemand kan tot Mij komen, als de Vader die Mij zond, hem niet trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” (Joh 6:44 WV78)

 “ Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.” (Joh 6:57 WV78)

 “ Daarop richt te Jezus zich tot hen en zei: ‘Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem die Mij gezonden heft.” (Joh 7:16 WV78)

 “ Jezus zeide hun: ‘Als God uw vader was, zoudt gij Mij beminnen, want van God ben Ik uitgegaan en van Godswege ben Ik hier. Neen, Ik ben niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.” (Joh 8:42 WV78)

 “ Maar waarom dan beschuldigt ge Mij, die door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden werd, van godslastering als Ik Mijzelf Gods Zoon noem?” (Joh 10:36 WV78)

 “ Ik wist wel, dat Gij Mij altijd verhoort, maar om wille van het volk rondom Mij heb Ik dit gezegd, opdat zij mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.’” (Joh 11:42 WV78)

 “ Ik heb immers niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft. Hij heeft Mij opgedragen wat Ik moet zeggen en verkondigen.” (Joh 12:49 WV78)

 “ Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie hem aanvaardt, die Ik zal zenden, aanvaardt Mij, en wie Mij aanvaardt, aanvaardt Hem, die Mij gezonden heeft.’” (Joh 13:20 WV78)

 “ Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; het woord dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft.” (Joh 14:24 WV78)

 “ Maar dit alles zullen zij u vanwege mijn Naam aandoen, want Hem die Mij gezonden heeft, kennen zij niet.” (Joh 15:21 WV78)

 “ Thans ga Ik naar Hem die Mij gezonden heeft, en toch vraagt niemand van u Mij: Waar gaat Gij heen?” (Joh 16:5 WV78)

 “ En dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.” (Joh 17:3 WV78)

 “ Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.” (Joh 17:8 WV78)

 “23   Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt een zijn en de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals Gij Mij hebt liefgehad. 24 ¶   Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, daar Gij Mij lief hebt gehad voor de grondvesting van de wereld. 25   Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend, Ik heb U erkend, en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt.” (Joh 17:23-25 WV78)
*The sent one from God

Lots of Christians still do not believe Jesus is the sent one from God and take it that it was God Himself Who came down to earth to fake his temptation and His death, because God cannot be tempted nor die.

They better look at some verses written in the Holy Scriptures which tells us that Jesus is the sent one from God.

 “ For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish, but have eternal life.” (Joh 3:16 ASV)

 “ {1 } The Spirit of the Lord is upon me, {2 } Because he anointed me to preach {3 } good tidings to the poor: He hath sent me to proclaim release to the captives, And recovering of sight to the blind, To set at liberty them that are bruised, {1) Isa 61:1 f 2) Or Wherefore 3) Or the gospel } (Lu 4:18 ASV)

 “ But he said unto them, I must preach {1 } the good tidings of the kingdom of God to the other cities also: for therefore was I sent. {1) Or the gospel } (Lu 4:43 ASV)

 “ For he whom God hath sent speaketh the words of God: for he giveth not the Spirit by measure.” (Joh 3:34 ASV)

 “ Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to accomplish his work.” (Joh 4:34 ASV)

 “23  that all may honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son honoreth not the Father that sent him. 24  Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth him that sent me, hath eternal life, and cometh not into judgment, but hath passed out of death into life.” (Joh 5:23-24 ASV)

 “ I can of myself do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is righteous; because I seek not mine own will, but the will of him that sent me.” (Joh 5:30 ASV)

 “36  But the witness which I have is greater than that of John; for the works which the Father hath given me to accomplish, the very works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me. 37  And the Father that sent me, he hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his form. 38  And ye have not his word abiding in you: for whom he sent, him ye believe not.” (Joh 5:36-38 ASV)

 “ Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom {1 } he hath sent. {1) Or he sent } (Joh 6:29 ASV)

 “38  For I am come down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. 39  And this is the will of him that sent me, that of all that which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up at the last day.” (Joh 6:38-39 ASV)

 “ No man can come to me, except the Father that sent me draw him: and I will raise him up in the last day.” (Joh 6:44 ASV)

 “ As the living Father sent me, and I live because of the Father; so he that eateth me, he also shall live because of me.” (Joh 6:57 ASV)

 “ Jesus therefore answered them and said, My teaching is not mine, but his that sent me.” (Joh 7:16 ASV)

 “ Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me: for I came forth and am come from God; for neither have I come of myself, but he sent me.” (Joh 8:42 ASV)

 “ say ye of him, whom the Father {1 } sanctified and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God? {1) Or consecrated } (Joh 10:36 ASV)

 “ And I knew that thou hearest me always: but because of the multitude that standeth around I said it, that they may believe that thou didst send me.” (Joh 11:42 ASV)

 “ For I spake not from myself; but the Father that sent me, he hath given me a commandment, what I should say, and what I should speak.” (Joh 12:49 ASV)

 “ Verily, verily, I say unto you, he that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.” (Joh 13:20 ASV)

 “ He that loveth me not keepeth not my words: and the word which ye hear is not mine, but the Father’s who sent me.” (Joh 14:24 ASV)

 “ But all these things will they do unto you for my name’s sake, because they know not him that sent me.” (Joh 15:21 ASV)

 “ But now I go unto him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?” (Joh 16:5 ASV)

 “ And this is life eternal, that they should know thee the only true God, and him whom thou didst send, even Jesus Christ.” (Joh 17:3 ASV)

 “ for the words which thou gavest me I have given unto them; and they received them, and knew of a truth that I came forth from thee, and they believed that thou didst send me.” (Joh 17:8 ASV)

 “23  I in them, and thou in me, that they may be perfected into one; that the world may know that thou didst send me, and lovedst them, even as thou lovedst me. 24 ¶  Father, {1 } I desire that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world. {1) Gr that which thou hast given me, I desire that where I am, they also may be with me, that etc }25  O righteous Father, the world knew thee not, but I knew thee; and these knew that thou didst send me;” (Joh 17:23-25 ASV)
*


Tuesday, 14 November 2017

Soon another translation: The Readable Bible

Today’s readers often struggle with the Bible. Many do find that it has long, complex sentences, old fashioned “holy” words or words one does not use in our daily language any more. Often people also find that the page after page of plain paragraphs make it for difficult reading.

Publishers have tackled the problem by moving further and further from the text — from literal translation (KJV, NASB, ESV), to thought for-thought translation (NIV), to paraphrase (TLB, NLT), to loose paraphrase (The Message), which often leaves the reader with little idea what the biblical text actually says.

The Readable Bible wants to reverse this trend. It presents the literal text, but does so using modern formats. The result is a literal translation that is as easy to read as a paraphrase.


In 2008 Rod Lauglin decided to create a new Bible translation that presents the original text and uses modern formatting to make it clear and easy to grasp. His primary work for the past eight years has been developing and translating The Readable Bible.

When you know that there are about 120 English translations of the complete Bible and that only about 15 of those were translated by a single person, which may have brought certain people to act negatively or to look pre-cautious at that translation. You may doubt in the possibility that one person looked at every word in the original language and made the English text decision, but it is a reality and for that person an immense task. In addition, there are an additional 300 translations of significant portions of the Bible into English.

The author has observed two things.
 First, just because a translation comes from a committee does not mean it is better, best or correct! There have been instances when committees were divided on the best translation to render. Compromises are made (“your way here, mine there”), and sometimes the chairperson breaks the tie. Being human, there are those with more sway than others. The perfect is never the result whether the work is done by one or many.
Second, committees are not prone to take risks. They are not spending their own money, and they have responsibilities to the publisher and/or owner of the resulting text. An individual has a one-on-one relationship with God, a calling from Him and (hopefully) is willing to abandon all, follow the leading of the Holy Spirit and please his Father and Savior. What looks like a fool’s journey to others is simple obedience by the one called.

Since 1850 over a dozen new Bible formats have been developed. the makers of the Readable bible think that using modern formats shall make it easier for people to read, comprehend, and remember Scripture. Therefore the Readable Bible maintains the integrity of the literal text but places it in easy-to-read formats, and thinks it's the best of both worlds! so it offers genealogical trees, maps of the journeys and battles of the kingdoms, census numbers are presented in census tables, Law code is presented in outline format as in modern law books.Also the text format is presented like it would be presented in our daily publications, poetry and theological passages are presented in cascading text, digressions in the text are separated by callouts so readers can easily see where the digression begins and ends.

The publishers also want to give Callouts and footnotes:
 • Define words that are used in the Bible and not used in secular life (for example, Urim and Thummim).
 • Define words that are common, but commonly misunderstood.
 • Provide insights into ancient culture and historical context.
 • Provide a literal translation whenever a thought-for-thought translation is given. 
The first release will be a standard 6” x 9” Bible available in two editions:
The Readable Bible Entire Bible in One Volume
 • Fully Annotated Edition – with over 10,000 notes providing background information, cross-references, alternate and literal translations.
 • Standard Edition – with footnotes limited to those that provide background information, definitions of words not used in secular conversation, and definitions of words whose biblical meaning differs from secular usage.
 • Available in 2020.

 Select books will be sold separately starting in 2018 as they are produced. The entire set will be available in 2020.
The Readable Bible in Individual Volumes or 23-Book SetA third new Bible translation for 2017 based on older Catholic versions

From March of 2004 to March of 2009, the Roman Catholic theologian Ronald L. Conte Jr. worked nearly every day translating the Latin Vulgate Bible into modern English. When completed, he placed the translation in the public domain, so that anyone could use this Bible version
 for the greater glory of God and the service of the Church.
The translation is called the Catholic Public Domain Version of the Sacred Bible. It is a translation of the Sacred Bible, Sixtus V and Clement VIII Latin Vulgate edition. The 1914 Hetzenauer edition of the Vulgate was the main source text. Several other Latin editions were consulted including the 1861 Vercellone edition, the 1822 - 1824 Leander van Ess edition (which compares the 1590, 1592, 1593, 1598 editions of the Sixtus V and Clement VIII editions), and the modern-day Tweedale Edition (London, 2005). The Challoner Douay-Rheims Version of the Bible was used as a guide in translating the Latin text into English. The original Rheims Douai Bible was also frequently consulted.

Ronald L. Conte Jr. relied on God's Providence and Grace in translating and editing the Sacred Bible on his own, which is an incredible demanding task. Luckily he could rely on various reference texts, in print and in electronic form. Since the Latin editions of the Bible used in this translation are in the public domain, as the sole translator and editor of the Catholic Public Domain Version of the Sacred Bible, he placed the Catholic Public Domain Version of the Sacred Bible in the public domain in perpetuity.
For him it is clear that the Bible is a gift from God to all humanity. No one should own or restrict what is given to all by God.

He writes
Anyone may make their own version of the Bible, based on, or derived from, this version. While some may criticize this translation, "no one is forbidden to do it better!" Any Biblical scholar, or other person, who thinks that he can improve on this version, can make whatever changes to this version that he sees fit to make. Changed, altered, or edited versions of the Catholic Public Domain Version can be published in print or electronically, in whole or in part; no further permission is needed. However, no one may copyright or otherwise restrict any edit of this edition of the Bible; this version must remain in the public domain. But if anyone prepares a substantially new version of the Bible, based on or derived from this version, please consider placing the new version also in the public domain.
and ads
I strongly recommend that everyone refrain from doing anything with this version of the Bible that might incur the wrath of God. If anyone tries to copyright or otherwise restrict this version of the Bible, may God rebuke them. If anyone promotes or distributes this version of the Bible, or frees it from unjust restrictions, may God bless them.
Though the The Catholic Public Domain Version, Original Edition was completed on March 28th, 2009, this August the 'final' version was presented and became available online free: SacredBible.org. And a brief page describing the translation is here: Version Information.

The translator writes
The CPDV is available from Amazon in Kindle format. However, since the translation is public domain, several different persons or entities have published an edition at Amazon. My edition in particular has a green mottled cover and is available here:
www.amazon.com/dp/B0051IBLXG/
According to the reviews of the translation on Amazon, some editions are incomplete. However, I assure my readers that my edition here has all 73 books of the Catholic Bible.
A printed version of the CPDV is available at Lulu.com here.

If anyone is interested in using the CPDV in any way, you do not need my permission. It is truly public domain. The online edition here:
www.sacredbible.org/catholic/
is the master files for the version. When I publish an edition in print, I work directly from those exact files. So there is no better reference source for this edition of the Bible.
— Ronald L. Conte Jr.

An on-going list of errors and corrections in the files and text of the CPDV, original edition,
since completion of the translation on March 28, 2009 can be found at the Errata page.


+++
 
Related articles

Friday, 10 November 2017

From Two new bibles, a look at one created with passion for creating meaningful, inspirational products that share God’s truth to the world

Who can object to products that share God’s truth to the world?  And when it is about the Word of God we would love to hear about it and get such products better.

BroadStreet Publishing is the publisher of The Passion Translation. It represents their passion for creating meaningful, inspirational products that share God’s truth to the world with beauty, quality, and creativity. 
They were thrilled to partner with former missionary, linguist, minister, and Bible teacher Dr. Brian Simmons in a groundbreaking attempt to re-introduce the passion and fire of the Bible to English readers. Dr. Simmons as a missionary, he and his wife, Candice, pioneered church plants in Central America. As a linguist, Brian co-translated the Paya-Kuna New Testament for the Paya-Kuna people of Panama. He and his wife have birthed numerous ministries, including a dynamic church, Gateway Christian Fellowship, in West Haven, Connecticut. He is also known as a gifted teacher of the Bible who has authored several books and serves churches worldwide through his teaching ministry.

Brian began his biblical studies with The New Tribes Bible Institute and continued on to earn his doctorate with Wagner Leadership Institute, with a specialization on prayer. His doctoral thesis is now published, Prayer Partners with Jesus, available on Amazon.com.

While Brian serves as the lead translator for The Passion Translation, every book (including the numerous footnotes) was evaluated by respected scholars and editors. In preparation for the release of the full New Testament October 31, 2017, BroadStreet Publishing formed an even more extensive and diverse team to review and provide critical feedback to ensure The Passion Translation is faithful to the original text and heart of God.

The translators have worked hard to express the original biblical languages in modern English. They believe there really is no such thing as a consistent word-for-word translation. Yes literal meaning matters, but the full meaning of a passage doesn’t transfer from word-to-word. Therefore their translation philosophy is that the meaning of God’s original message to the world has priority over its exact form, which is why their goal was to communicate the meaning of Scripture as clearly and naturally as possible in modern English.

They say
Brian and other reviewers have sought to remain faithful to the original biblical languages by preserving their literal meaning, yet flexible enough to convey God’s original message in a way modern English speakers can understand. It is a balanced translation that tries to hold both the Word’s literal meaning and original message in proper tension, resulting in an entirely new, fresh, fiery translation of God’s Word.
They have good reason to see how language quickly evolves.
About every hundred years or so the vocabulary of people undergoes a dramatic change. In this era of modern technology we find an even more rapid shift. Therefore, it is important to keep translations of the Bible in step with changes in the English language.
they say with reason. But how can you bring the emotion of the different generations and cultures our society encounters. They believe that in past translations wonderfully gifted scholars were trained to focus on other factors besides the emotion of the text but a as Brian has studied the original biblical manuscripts, he uncovered what he believes is the love language of God that has been missing from other translations.

In my previous article I mentioned how people often look at bible translations coming from a denomination, which often gives some problems for accept ion of that translation or gives some negative reactions against it based on church doctrine.

This new Bible translations promises to bring a fresh approach to translating the original Greek, Hebrew, and Aramaic manuscripts that intentionally transcends denominational barriers.
It is not rooted in any one tradition or denomination, but desires to help the wider Body of Christ encounter the heart of God anew in the language of today.

The governing philosophy behind The Passion Translation is to transfer the meaning of God’s original message found in the biblical languages to modern-day English. They believe that Dr. Simmons has sought to faithfully carry over the meaning of the Hebrew, Greek, and Aramaic into modern English along with the nuances of the Scripture’s poetry and prose to make it sparkle and come alive to the reader.

In fact we must say it is only Psalms, Proverbs, Song of Songs and the New Testament and not the Whole Bible and when looking at the people who work at the translation again one could say it is also written from a denominational point of view. How it is going to be known we have to wait. It also could be called New Apostolic Reformation (NAR) “translation” of the Bible or New Apostolic Reformation Bible (NARB) or TPT it being produced by the NAR 'apostle' Brian Simmons and being endorsed by
Bill Johnson (Bethel/ NAR), Bobbie Houston (Hillsong), Patricia King (NAR), Lou Engle (The Call/ NAR), James Goll (NAR), John & Lisa Bevere (NAR), Banning Leibscher (Jesus CULTure), Che Ahn (NAR), Stacy Campbell (NAR), Chuck Pierce (Healing Rooms/ NAR)


+
Preceding
From Two new bibles, first a look at not such a new one

From Two new bibles, first a look at not such a new one

The first new bible for this Autumn is perhaps not so new as it likes to pretend. The Christian Standard Bible (CSB) is descended from the HCSB (Holman Christian Standard Bible), which was first published in 2004. Often we get to know that a certain bibletranslation is written from the denominational view. The Holman bible (HCSB) distributed by a Baptist company (Holman/Lifeway) got also that label to be a ‘Baptist Bible’.  Perhaps for that reason the Holman disappeared in the name. their aim is like in the previous Holman bible to capture the Bible’s original meaning without compromising clarity and this in a contemporary language.
An optimal blend of accuracy and readability, this translation helps readers make a deeper connection with God’s Word and inspires lifelong discipleship. 
 the publishers say.

They do find that their new translation is for everyone — for readers young and old, new and seasoned.
It’s a Bible pastors can preach from and a Bible you can share with your neighbor hearing God’s Word for the very first time.
In the older HCSB version the Greek word kristos (or Christos Χριστός) was translated as Messiah when translators felt that Jesus was being referred to in a Jewish context, and Christ when not specifically in a Jewish context.  You could call this being helpful for context, but inconsistent in word-for-word translation accuracy.  The CSB has moved to the more traditional use of translating Christos consistently as Christ.

The fear of God's Name has moved the publishers this time not to use the Name of God. At the time of publishing the HCSB we where pleased to find one publisher who at least wanted to show where the Tetragrammaton stood, even when they did not choose for God's real Name, but preferred to print Yahweh. But now we are back to start, they avoiding their readers to see where it is about Jehovah God, omitting the Name of God and replacing it with the non-saying Lord. According to the translation team, most readers responded that they were unfamiliar with the Tetragrammaton (a Hebrew name for God, YHWH, which should be pronounced Yai How Whah = Jehovah), and that it was unhelpful and even an obstacle for new Bible readers. this one must understand from the point of view that most readers became confused and read that it was about Jehovah God (or Yahweh in that version) whilst their pastors said it was about Jesus.

We wonder who can think that it is
The overall thought in changing it was that people can figure out who the ‘LORD’ is easier than they can figure out exactly who ‘Yahweh’ is or why we call him that. Hence the change.
Concerns over this were addressed by Dr. Iain M. Duguid, a member of the translating team,
 “as a translator for the original HCSB and part of the oversight committee for the revision, I’d encourage you not to panic. The CSB retains the strengths of the HCSB and (in my opinion) improves on them. Yes, we have followed the NT and most English translation in going back to the LORD for Yahweh, largely because we felt the previous attempt ended up in inconsistencies. But it is a revision, not a wholesale new translation. Many passages have been left untouched because we felt we got them right first time around. In other places, we have sometimes moved in a more literal direction, for example “Lord of Armies” instead of “Lord of Hosts” and “Children of Adam” for “ben adam.”

 Csb-translation-logo
+

Also of interest
 1. Bible: Translations are Reliable
 2. English Bible History by John L. Jeffcoat III and Dr. Craig H. Lampe
 3. Tyndale, the Bible and the 21st Century
 4. The most important translation…
+++