Saturday, 30 May 2009

Relying on the Love of God

And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in him.Thoughts
    We can be sure that God loves us. He wants us to live in and be blessed by his love. That love is more than just the grace that reaches us when we are saved. God's love extends through us. His love is redemptive in our loving behavior to others. His presence is seen in our loving attitudes and deeds. God wants his love to be shared by us to others. In this way, his love blesses us when we receive it and also when we share it!

Prayer
    Father in heaven, I rely on your love. I cannot imagine my life without it; I would be completely lost -- literally and eternally. However, I know you love me Father. I am confident about my future, full of joy in this moment, and standing on tiptoe until your love is fully realized. In Jesus' name I thank you. Amen.

- After Phil Ware
Dutch version / Nederlandse versie > Rekenend op de liefde Gods
+++
 2013 update:

Enhanced by Zemanta

Rekenend op de liefde Gods

Christelijke Overdenking

Zaterdag 30 mei 2009

 

1 Johannes 4:16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1Jo 4:16 STV)

"Wij hebben de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven erin. God is liefde, en wie blijft in de liefde, blijft in God en God in hem."

"En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem."

"Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem."

"Wij hebben de liefde van God leren kennen; daarom vertrouwen wij op die liefde, die God voor ons heeft. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God."

 

Overdenking van vandaag:

We kunnen er zeker van zijn dat God ons liefheeft. Hij wil dat wij leven in en gezegend worden door zijn liefde. Deze liefde is meer dan alleen de genade die ons bereikt wanneer wij worden gered. Gods liefde loopt via ons. Zijn liefde is verlossend in ons liefdevolle gedrag voor anderen. Zijn aanwezigheid wordt gezien in onze liefdevolle houding en daden. God wil dat zijn liefde door ons wordt gedeeld aan anderen. Op deze wijze zegent zijn liefde ons wanneer we het ontvangen en ook wanneer wij het delen!

 

Gebed:

Vader in de hemel, ik reken op uw liefde. Ik kan me mijn leven niet voorstellen zonder u: ik zou volledig verloren zijn - letterlijk en altijd. Maar ik weet dat u van mij houdt Vader. Ik heb vol vertrouwen in mijn toekomst, ben vol vreugde op dit moment en sta op het puntje van mijn tenen totdat uw liefde volledig gerealiseerd is.

Naar Phil Ware
English version > Relying on the Love of God

The World framed by the Word of God

"In the beginning God created the heaven and the earth." Genesis 1:1

"Thou, even thou, art LORD alone; thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth, and all things that are therein, the seas, and all that is therein, and thou preservest them all; and the host of heaven worshippeth thee." Nehemiah 9:6

"He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing." Job 26:7

"By his spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed the crooked serpent." Job 26:13

"A Psalm of David. The earth is the LORD'S, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein. For he hath founded it upon the seas, and established it upon the floods." Psalm 24:1-2

"By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth." Psalm 33:6

"The sea is his, and he made it: and his hands formed the dry land." Psalm 95:5

"Of old hast thou laid the foundation of the earth: and the heavens are the work of thy hands." Psalm 102:25

"To him that by wisdom made the heavens: for his mercy endureth for ever. To him that stretched out the earth above the waters: for his mercy endureth for ever." Psalm 136:5-6

"He hath made the earth by his power, he hath established the world by his wisdom, and hath stretched out the heavens by his discretion." Jeremiah 10:12

"Hast thou not known? hast thou not heard, that the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? there is no searching of his understanding." Isaiah 40:28

"I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the LORD do all these things." Isaiah 45:7

"Mine hand also hath laid the foundation of the earth, and my right hand hath spanned the heavens: when I call unto them, they stand up together." Isaiah 48:13

"And forgettest the LORD thy maker, that hath stretched forth the heavens, and laid the foundations of the earth; and hast feared continually every day because of the fury of the oppressor, as if he were ready to destroy? and where is the fury of the oppressor?" Isaiah 51:13

"All things were made by him; and without him was not any thing made that was made." John 1:3

"And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord, and said, Lord, thou art God, which hast made heaven, and earth, and the sea, and all that in them is:" Acts 4:24

"Heaven is my throne, and earth is my footstool: what house will ye build me? saith the Lord: or what is the place of my rest? Hath not my hand made all these things?" Acts 7:49-50

"And saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven, and earth, and the sea, and all things that are therein:" Acts 14:15

"God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;" Acts 17:24

"And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ:" Ephesians 3:9

"Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds;" Hebrews 1:2

"And, Thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth; and the heavens are the works of thine hands:" Hebrews 1:10

"Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear." Hebrews 11:3
------------------------
The Bible

Dutch version / Nederlandse versie > De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God

De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” (Ge 1:1 WV78)

 “Gij alleen zijt Jahwe. Gij hebt de hemel en de hemel der hemelen geschapen, met heel het leger der sterren, de aarde met alles wat er zich op bevindt, de zeeen met al wat erin is. Gij geeft leven aan alles, en heel het leger der sterren is U onderworpen.” (Ne 9:6 WV78)

 “en dan spant Hij de noorderhemel uit boven de diepte, en Hij laat de aarde drijven op het niets;” (Job 26:7 WV78)

 “zijn stormwind blaast de zee terug en Hij doorsteekt het kronkelend serpent.” (Job 26:13 WV78)

 “Van David. Een psalm. Van de Heer is de aarde en al wat zij draagt, de wereld en wie haar bevolken: want Hijzelf heeft haar op de zeeen gesteld, op de stromen heeft Hij haar gegrondvest.” (Ps 24:1-2 WV78)

 “Door zijn woord zijn de hemelen gemaakt, door zijn ademtocht heel hun heir;” (Ps 33:6 WV78)

 “aan Hem hoort de zee want Hij schiep haar, en het land, dat zijn handen formeerden.” (Ps 95:5 WV78)

 “(102:26) Gij hebt voormaals de aarde gegrondvest, de hemel is werk uwer handen;” (Ps 102:25 WV78)

 “Die de hemelen schiep in zijn wijsheid, tot in eeuwigheid is zijn genade, die de aarde op de wateren neerliet, tot in eeuwigheid is zijn genade,” (Ps 136:5-6 WV78)

 “Hij vormde de aarde door zijn kracht, bracht in zijn wijsheid de wereld tot stand, spande kundig de hemel.” (Jer 10:12 WV78)

 “Weet gij het niet of hebt gij het niet gehoord? Jahwe is een God van eeuwigheid, hij heeft de verste hoeken der aarde geschapen. Hij wordt niet moe noch uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden.” (Jes 40:28 WV78)

 “Ik, die het licht vormt en de duisternis schept, die vrede maakt en onheil schept, Ik, Jahwe, ben het die dit alles doet.” (Jes 45:7 WV78)

 “Mijn hand heeft de grondvesten der aarde gelegd, mijn rechterhand de hemelen uitgespreid; ik roep hen toe en ze staan paraat.” (Jes 48:13 WV78)

 “Gij zoudt Jahwe, uw Maker, vergeten, die de hemelen heeft gespannen en de aarde gegrondvest. Gij zoudt aanhoudend beangst zijn, heel de dag door, voor de woede van de verdrukker, als maakt hij zich op om u te vernietigen! Waar blijft de verdrukker met zijn woede?” (Jes 51:13 WV78)

 “Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is.” (Joh 1:3 WV78)

 “Toen zij dit hoorden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en baden: Heer, Gij zijt het, die hemel en aarde, de zee en alles wat daarin is, gemaakt hebt,” (Hnd 4:24 WV78)

 “De hemel is mij een troon, de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor een huis zult gij dan voor Mij bouwen, zegt de Heer, of wat zal mijn rustplaats zijn Heeft mijn hand dat alles niet gemaakt?” (Hnd 7:49-50 WV78)

 “’Mannen, wat gaat ge nu beginnen? Ook wij zijn mensen, juist als gij. Wij brengen u de Blijde Boodschap dat gij u af moet keren van deze waardeloze goden en u wenden tot de levende God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en de zee en alles wat daarin is.” (Hnd 14:15 WV78)

 “De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels.” (Hnd 17:24 WV78)

 “en de volvoering van het geheim in het licht te stellen. Het was van eeuwigheid verborgen in God, de schepper van het heelal,” (Efe 3:9 WV78)

 “heeft Hij nu, op het einde der tijden, tot ons gesproken door de Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat en door wie Hij het heelal heeft geschapen.” (Heb 1:2 WV78)

 “En elders: In het begin, o Heer, hebt Gij de aarde gegrondvest en de hemel is het werk van uw handen.” (Heb 1:10 WV78)

 “Geloof doet ons zien, dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, zodat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare.” (Heb 11:3 WV78)


Friday, 29 May 2009

It takes two to make a quarrel but only one to end it


"It takes two to make a quarrel but only one to end it."
- Nicaraguan Proverb

"And the Lord's servant must not quarrel;
instead, he must be kind to everyone,
able to teach, not resentful."
2 Timothy 2:24

God, grant that I always may approach with love
and that my lips may always be unctuous.


Er zijn er twee nodig om ruzie te maken, maar slechts één om ze te beëindigen


"Er zijn er twee nodig om ruzie te maken, maar slechts één  om ze te beëindigen."
- Nicaraguaans spreekwoord

"En de dienaar van de Heer moet geen ruzie maken;
In plaats daarvan moet hij aardig zijn voor iedereen,
kunnen aanleren, verdraagzaam zijn en niet haatdragend zijn. "
2 Timotheus 2:24

God, geef dat ik anderen steeds met liefde kan benaderen
en dat mijn lippen steeds kunnen zalven.


Misleading Pictures

"More modern ideas present Jesus in a different way. He is the champion of the vagrants, the leader of reactionaries. This too is misleading. Jesus did not come with a social gospel. He was not a superstar. He came to show people a better way.

It is his strength of purpose more than his physique or his manner that we should admire. It is the fortitude with which he met scorn and ridicule. It is the way in which, unflinchingly, he faced the cross. The prophets had foretold his suffering. Yet his determination never wavered.

Even quite early in his ministry, Jesus had experienced rejection. He had visited Nazareth. At first he had received an enthusiastic reception. People had heard of his teaching and miracles. Men like to be associated with a hero. They welcomed him and pressed home the fact that he had grown up in their town.

As Jesus began to talk, they were pleasantly surprised by his words. When, however, he began to say that they would be unwilling to receive his teaching, they changed. They quickly became opposed. When he showed that God had turned to the Gentiles in the past, they became angry.

Jesus said that they would use a proverb against him. It was "Physician, heal yourself!". They led him out to the top of the hill on which Nazareth was built. They had intended to throw him over as they did with criminals. Jesus, however, escaped. His words were prophetic though. At the cross they threw those words back at him. "He saved others; himself he cannot save." In effect they were repeating the proverb, Saviour, save thyself.

Despite the experience of Nazareth, Jesus did not turn away from Jerusalem. Luke's gospel shows that he "steadfastly set his face" to go there. It is this courage and determination that makes the picture of a pale and sickly figure so unsuitable. It is his isolation from the crowd that makes the idea of a hero of the masses so untrue.

Yet there was much more to the Lord than strong resolution only. People came to him with different needs. Whatever their need was, it was met and answered in Jesus. No-one ever came to the Lord and found him too busy. None was ever asked to make an appointment or turned away."
--------------------------
Brother John S. Roberts
The Bible, the Lord Jesus and You

Thursday, 28 May 2009

Zwolse Bijbel

Herman Droem, diaken van het Mariakapittel in Utrecht, bestelde in 1464 een monumentale Bijbel bij de broeders van het gemene leven in Zwolle.

Een zekere Jacobus van Enkhuysen werkte twaalf jaar aan het overschrijven van de Bijbel (van zes delen van 20 kilo per stuk). Drie minuten per regel. Lang heeft Droem niet van de zesdelige Bijbel gebruik kunnen maken; hij stierf drie maanden nadat deze was voltooid.

De Zwolse Bijbel is een van de handschriften die te zien zijn op de tentoonstelling ”Beeldschone boeken. De middeleeuwen in goud en inkt” in museum Catharijneconvent in Utrecht,tot 23 augustus  (www.catharijneconvent.nl).

Getijden- en gebedenboek uit omstreeks 1440.
> Meer dan 120 handschriften, voornamelijk uit de collectie van het museum en van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, vertellen het verhaal van het vervaardigen en verluchtigen van middeleeuwse boeken. > Lees meer >Jacobus werkte twaalf jaar aan Zwolse Bijbel

Hebt U gerealiseerd dat je leven de inhoud bepaalt van uw doodsbrief


"Tot vandaag, hebt u mogelijk niet gerealiseerd dat je leven de inhoud bepaalt van uw doodsbrief.
Alleen voor vandaag, onderzoek uw leven.
Denk na over alle dingen die je wilt achterlaten.
Denk eraan, het goede aan dit vandaag te doen is dat
u nog tijd hebt om de inhoud van uw leven te herschrijven indien nodig. "
- Iyanla Vanzant

"Vergeet niet uw Schepper in de dagen van je jeugd,
voor de dagen van problemen komen
en de jaren aankomen wanneer u zal zeggen,
'Ik vind geen plezier in hen' ... "
Prediker 12:1

God laat mij tot de jaren van wijsheid komen
waarin ik besef hoe belangrijk het is wat ik doe met mijn leven.
Geef dat ik in de toekomst de juiste keuzes zal maken
en mijn leven zal vullen met nuttige zaken
in overeenstemming zullen zijn met Uw wensen.


Did you realized that your life provides the content of your obituary


"Until today, you may not have realized that your life provides the content of your obituary.
Just for today, examine your life.
Think about all the things you want to leave behind.
Remember, the good thing about doing this today is that
you still have time to rewrite your life's content if necessary."
- Iyanla Vanzant

"Remember your Creator in the days of your youth,
before the days of trouble come
and the years approach when you will say,
'I find no pleasure in them' ..."
Ecclesiastes 12:1

God let me come to the years of wisdom
in which I realize how important it is what I do with my life.
Give that in the future I will make the right choices
and that my life will be filled with useful things
in line with your wishes.


Wednesday, 27 May 2009

God give us the right relaxation

God give us that between all the work find the necessary relaxation. Carry us in your heart and let the times of this world for us be properly filled.

Dutch version / Nederlandse versie > God bezorg ons de juiste ontspanning

God bezorg ons de juiste ontspanning

God geef dat wij tussen al het werk door de nodige ontspanning kunnen vinden. Draag ons in Uw hart en laat de tijden van deze wereld voor ons op de juiste wijze gevuld worden.

Come ye yourselves apart ... and rest awhile (Mark 6:31)

"Come ye yourselves apart ... and rest awhile" (Mark 6:31)

WHAT loving consideration for his disciples is suggested by these words of Jesus! They had been engaged in the work of the Gospel - preaching, teaching and healing - and had returned to the Lord to tell him of their experiences. But "there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat". So Jesus suggested they should go elsewhere to seek quietude and rest.

"To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven", says the Preacher. Rest and recreation (i.e., re-creation) are essential to human well-being, whether on the physical or spiritual plane, and Jesus taught his disciples a very practical lesson in this respect in the incident recorded by Mark.

"Come ye apart and rest awhile! "Christ's advice is perhaps more needed to-day than ever before. The world is too much with us: it is well-nigh impossible to escape its insistent influence or find a quiet retreat free from its fret and turmoil. Many of us seek relief on holiday; but even in the solitude of the hills or in the wide expanse of the moors, the ubiquitous aeroplane intrudes, shattering the sense of seclusion and linking us again with man's unceasing endeavour to subjugate the physical universe.

How, then, can we come apart and rest awhile? There is no quietness or peace associated with the human world around us: stress, anxiety, clamour and warfare are its characteristics: we seek in vain in that direction. But one of old confidently tells us of a source of peace which he had discovered:

The Lord is my Shepherd: I shall not want.
He maketh me to lie down in green pastures:
He leadeth me beside the still waters.
He restoreth my soul (Psa. 23:1-3).

Here then is what we desire and seek: pleasant pastures, the waters of quietness, and refreshment for the soul: sought out and made accessible to us by the Shepherd of Israel. And does not His Son reveal similar consolation? Jesus, the good Shepherd, who laid down his life for the sheep, invites us: "Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me: for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls" (Matt. 11:28).
Shepherds Crag
Shepherds Crag (Photo credit: Mikey Bean)


Rest unto our souls! That is our greatest need to-day and our most fervent longing: to be free from the anxiety which so easily possesses us; to banish the sense of unrest which so frequently consumes us; to secure that contentment of spirit which so readily evades us, and which only confidence in God can inspire. If we are to secure this rest unto our souls, we must learn of Christ: and when we are truly his disciples, he takes us apart unto a desert place - far from the crowded haunts of human life - and we rest awhile with him, forgetting in his serene presence the cares and anxieties of life, and the interminable struggle of flesh and spirit; so are we strengthened for further endeavour.

Each first day of the week we are granted in a very special sense the privilege of spiritual re-creation. Christ may be "known of us in breaking of bread", as he was to the disciples of old. It is essential, however, that we should come apart from the world with its restless comings and goings, and seek to find him who has promised to be with us when we are gathered together in his name. This is no easy thing to accomplish, for we are very definitely still in the flesh, and liable to be too readily influenced by the merely human aspects of the memorial service; often we determine its success or failure by the word of exhortation. Let us remember, however, that the essential feature of the memorial service is the breaking of bread: that alone is commanded; all else is subservient to it. In that ordinance we remember Christ, learn of him, and so find rest unto our souls.

Brother F.W. Turner
---------------------
Meditations - Chapter 7 - Rest Unto Our Souls

+++
2013 update:

And Jesus came to them and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth.
As you* are going, make disciples of all the nations, immersing* them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit:teaching them to observe all things whatever I commanded you* and behold, I am with you* all the days until the end of the world.
 Amen. (Matthew 28:18-20 MLV)

And he gave some to be apostles, and some, prophets, and some, evangelists, and some, shepherds and teachers.These were done *for the equipping of the holy-ones, *for the work of the ministry, *for the building up of the body of Christ,until we all arrive to the oneness of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature of the fullness of Christ,in order that we may no longer be infants, tossed to and fro and carried around with every wind of teaching, by the trickery of men, in craftiness, after the wiles of error;but be truthful with love*. We may grow up in all things into him, who is the head, who is Christ;from whom all the body fitly framed and knit together through what every joint supplies, according to the working in due measure of each individual part, that makes the growth of the body to the building up of itself in love*.

(Ephesians 4:11-16 MLV)

Blogging for Jesus..

Enhanced by Zemanta

Monday, 25 May 2009

It's not that I'm so smart


"It's not that I'm so smart,
it's just that I stay with problems longer.
- Albert Einstein

"Then Jesus told his disciples a parable
to show them that
they should always pray and not give up."
Luke 18:1

Teach me humility and let me see where I need help.
God, I understand that I always can come with my problems to you.
that I dare to hold on and direct the proper prayers to you.


Dutch version / Nederlandse versie > Het is niet dat ik zo slim ben

English: Albert Einstein Français : Portrait d...
English: Albert Einstein Français : Portrait d'Albert Einstein (Photo credit: Wikipedia)

+++
2013 update: 
Enhanced by Zemanta

Het is niet dat ik zo slim ben


"Het is niet dat ik zo slim ben,
het is gewoon dat ik langer met problemen blijf.
- Albert Einstein

"Toen vertelde Jezus zijn discipelen een gelijkenis
om hen aan te tonen dat
zij altijd moeten bidden en niet opgeven. "
Lukas 18:1

Leer mij bescheidenheid en laat mij inzien waar ik hulp nodig heb.
God ik begrijp dat ik steeds met mijn problemen bij u terecht kan.
Dat ik durf volhouden en de juiste gebeden naar U richt.


English version > It's not that I'm so smart

Sunday, 24 May 2009

De weg naar succes is bezaaid met vele verleidelijk parkeerplaatsen


"De weg naar succes is bezaaid met vele verleidelijk parkeerplaatsen."
- Onbekend

"Gaat door de smalle poort;
voor de poort is breed en de weg is breed, welke leidt tot vernietiging,
en er zijn velen die daar door gaan.
Voor de poort is klein en smal is de weg die leidt naar het leven,
en er zijn weinigen die ze vinden. "
Matteüs 7:13-14

God laat mij aan de verleidingen van deze wereld weerstaan.
Leid mij niet in bekoring maar breng mij op de juiste weg,
die mij eeuwige verlossing kan brengen.
Want Jezus wil ik volgen en aan hem en U getrouw blijven.


The road to success is dotted with many tempting parking places


"The road to success is dotted with many tempting parking places."
- Unknown

"Enter through the narrow gate;
for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction,
and there are many who enter through it.
For the gate is small and the way is narrow that leads to life,
and there are few who find it."
Matthew 7:13-14

God let me resist to the temptations of this world.
Lead me not into temptation but put me on the right track,
which can bring me eternal salvation.
Because Jesus I want to follow and to him and you I want to remain faithful.


Dutch version / Nederlandse versie > De weg naar succes is bezaaid met vele verleidelijk parkeerplaatsen
+++
2013 update 
We will have a lifelong battle with temptation.  
Enhanced by Zemanta

Saturday, 23 May 2009

Handel alsof alles wat je denkt, zegt en doet uw hele leven bepaalt


"Handel alsof alles wat je denkt,
zegt en doet uw hele leven bepaalt
- Want in de werkelijkheid, doet het dat! "
- Laurelle Adrian

"Daarom, bereid uw gedachten voor op actie;
wees zelfstandig gecontroleerd (nuchter en bezonnen);
plaats uw hoop volledig op de genade die u gegeven is
toen Jezus Christus is geopenbaard. "
1 Peter 1:13

Heer laat mij steeds het juiste doen.
Omgord mij met het harnas van waarheid en gerechtigheid.
Laat mij steeds bezonnen en nuchter zijn om voor u te werken op deze aarde.


Act as if everything you think, say and do determines your entire life


"Act as if everything you think,
say and do determines your entire life
- because in reality, it does!"
- Laurelle Adrian

"Therefore, prepare your minds for action;
be self-controlled;
set your hope fully on the grace to be given you
when Jesus Christ is revealed."
1 Peter 1:13

Lord let me always do right.
Girded me with the armour of truth and justice.
Let me always be sensible and sober in order to work on this earth for you.


Dutch version / Nederlandse versie > Handel alsof alles wat je denkt, zegt en doet uw hele leven bepaalt
+++
2013 update:
Enhanced by Zemanta

Friday, 22 May 2009

Faith is a pipeline


"Faith is a pipeline.
It can flow in health, in terms of water or oxygen,
or it can be filled with poison.
What values do you pour through there?"
- Robert Schuller

"For whatever is born of God overcomes the world;
and this is the victory that has overcome the world - our faith.
Who is the one who overcomes the world,
but he who believes that Jesus is the Son of God?"
1 John 5:4-5

I ask you God that my faith may be blessed
and flow over of joy in the resurrection of Christ.
Let me always go for the right belief in the mercy of Jesus.


Dutch version / Nederlandse versie > Geloof is een pijpleiding

Geloof is een pijpleiding


"Geloof is een pijpleiding.
Het kan stromen in gezondheid, in termen van water of zuurstof,
of het kan worden gevuld met gif.
Welke waarden giet jij er door? "
- Robert Schuller

"Voor alles wat uit God geboren is overwint de wereld;
en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft - ons geloof.
Wie is degene die de wereld overwint,
maar hij, die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? "
1 Johannes 5:4-5

God ik vraag u dat mijn geloof gezegend mag zijn
en overvloeien van de vreugde in de verrijzenis van Christus.
Laat mij steeds gaan voor het juiste geloof in de barmhartigheid van Jezus.


English version > Faith is a pipeline

Thursday, 21 May 2009

Moeten christenen andere godsdiensten 'respecteren'?

Op CIP (het Christelijk Informatie Platform) is er als reactie op de pauselijke houding bij het bezoek aan Israël de vraag gesteld hoe christenen moeten reageren tegenover andere godsdiensten.
"De wereld waarin wij nu leven wordt gekenmerkt door religieus pluralisme en botsende wereldbeelden. De moderne wereld brengt individuen en groepen met verschillende geloven zowel bij elkaar als in conflict. Hoe moeten christenen reageren wanneer hen hierover gevraagd wordt? Moeten christenen andere religies 'respecteren'?"
In het artikel wordt er ook beschreven hoe het Rooms Catholiscisme zou aanvaarden dat oprechte moslims kunnen worden opgenomen in Christus' verlossing door hun trouw aan het monotheïsme en de islam. Dus, wanneer de paus spreekt over de islam respecteren, doet hij dat op een manier die orthodoxe christenen niet kennen. Maar die volgens CIP de evangelischen ook niet kennen. In de reacties zegt men ook dat "Wie de Zoon niet heeft, heeft ook de Vader niet,omdat men de Geest niet heeft ontvangen.En niemand kan belijden dat Jezus Christus de Heer is dan door de Heilige Geest."
Onterecht zeggen ze dat de islam mensen gevangen neemt  en verstoken is van de echte hoop en verlossing. Volgens hen betekent de Drie-eenheid ontkennen een andere God aanbidden. Wat zou betekenen dat ik als Christen een andere God aanbid dan jullie. En in zekere zin zou dat kunnen kloppen. Want indien jullie Jezus aanbidden, bidden jullie tot de zoon van God terwijl je slechts één God mag aanbidden en dat is de Vader. Islamieten aanbidden ook die ene ware God. Moslims hebben geen "afgod als Allah" (Allah is het Arabish voor God en is de titel van JHWH of Jehovah of Jahweh).
Volgens Paulus is het Christen zijn de navolging van Jezus: “Want als uw mond belijdt, dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft, dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden.” (Ro 10:9 WV78)
Het Christen zijn houdt volgens ons in Jezus te volgen en te aanvaarden als Messias. Hierin omvat zit ook het respect te tonen naar andere gemeenschappen, gelovigen als niet gelovigen.

Babykleertjes met een missie


Er is een nieuwe babykleertjeslijn op de markt onder het merk 'Gods Colors'. Initiatiefneemster Petra van Leeuwen wil hiermee het idee uitstralen dat "elk kind een cadeautje van God is". Op de kleding staan hippe teksten zoals: 'From heaven with love' en 'God's latest masterpiece'.

Van Leeuwen startte vorig jaar met de voorbereidingen voor haar eigen bedrijf in babykleertjes. De toen kersverse moeder kreeg het "intense verlangen" om een trendy kledinglijn te starten waarin Gods grootheid tot uitdrukking zou komen. Dankzij een team vrijwilligers, die de passie voor God en verantwoorde kleding met haar delen, heeft zij een gevarieerde collectie weten samen te stellen. "Het logo van God's Colors is een variant op het bekende copyright teken en drukt uit dat de copyright van de kleding, maar ook van onze kinderen, bij God ligt."

De winst die van Leeuwen met haar product maakt, komt ten goede aan kinderen in arme landen.

Bron: AD/Uitdaging/IKON

The blessing of a broken leg

Mr. McConkey told of a lady summering in Switzerland who went for a stroll and came to a shepherd’s fold. She looked in at the door. There sat the shepherd and nearby on a pile of straw lay a single sheep seemingly in suffering. Asking what was the trouble, she was told that the lamb’s leg was broken. The shepherd said that he himself had broken it. It was a most wayward animal and would not follow, not obey and misled the others. He had had experience with sheep of this kind, so he broke one of its legs. The first day when he took it food, it tried to bite him. He let it lie for a couple of days then went back to it. It not only took the food but licked his hand, showing every sign of submission and affection. He said when it was well, it would be the model sheep of the flock. It had learned obedience through suffering. Many times out of our very agony of heart, the God of love seeks to bring into our lives the supremest blessing that can enrich and glorify our lives -- the blessing of a human will yielded to the will of God. Scripture assures God’s children that afflictions are for their profit ‘that we might be partakers of his holiness’ and that we might ‘yield the peaceable fruit of righteousness.’

Quiet Hour Stories with Scripture Readings" style="border:none !important; margin:0px !important; -- Keith L. Brooks, page 51