Friday, 31 July 2009

Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken


"Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken,
maar we kunnen de gevolgen van het uit de weg gaan van onze verantwoordelijkheden niet ontwijken. "
- Josiah Stamp

"Wat je ook doet, werk er aan met heel uw hart,
alsof je zou werken voor de Heer, niet voor mannen,
omdat je weet dat je een erfenis krijgt
van de Heer als een beloning.
Het is de Heer Christus die u aan het dienen bent.
Iedereen die verkeerd doet zal worden terugbetaald voor zijn fout,
en er is geen favoritisme. "
Kolossenzen 3:23-25


"Je zal de straf voor je slechte plannen ondergaan
en de gevolgen dragen van uw zonden van afgoderij.
Dan zul je weten dat ik de Soevereine Heer ben. "
Ezechiël 23:49

"Maar als het wordt vastgesteld voor mannen om een keer sterven, maar na deze het arrest
zodat Christus, eenmaal werd aangeboden de zonden van velen te dragen.
Voor degenen die gretig wachten voor hem dat hij een tweede keer verschijnt
afgezien van de zonde, voor het heil. "
Hebreeën 9:27-28

Heer, laat mij steeds mijn verantwoordelijkheid dragen.
God geef dat ik steeds de juiste beslissingen zal nemen
en mijn verantwoordelijkheid durf opnemen.
En geef dat ik een goed voorbeeld mag zijn naar anderen toe.


It is easy to dodge our responsibilities


"It is easy to dodge our responsibilities,
but we cannot dodge the consequences of dodging our responsibilities."
- Josiah Stamp

"Whatever you do, work at it with all your heart,
as working for the Lord, not for men,
since you know that you will receive an inheritance
from the Lord as a reward.
It is the Lord Christ you are serving.
Anyone who does wrong will be repaid for his wrong,
and there is no favoritism."
Colossians 3:23-25

"You will suffer the penalty for your bad plans
and bear the consequences of your sins of idolatry.
Then you will know that I am the Sovereign LORD."
Ezekiel 23:49

"BUT as it is appointed for men to die once, but after this the judgment,
so Christ was offered once to bear the sins of many.
To those who eagerly wait for Him He will appear a second time,
apart from sin, for salvation."
Hebrews 9:27-28

Lord, let me bear my responsibility.
God give that I always will take the right decisions
and take up my responsibility.
And give that I may be a good example to others.

Wednesday, 29 July 2009

Weekly world Watch Jul 19th - 25th 09‏

$Account.OrganizationName
This weeks WWW is now available.
To view it please click on the following link. You can either open it and view now.
Or you can save it and view it later. It may take a minute to download.


CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW.
In this weeks WWW
Israel makes statement over Jerusalem.
Russia / Georgian war moves closer.
TWO signs in the heavens this week.

Weekly world Watch Jul 19th - 25th 09‏

$Account.OrganizationName
This weeks WWW is now available.
To view it please click on the following link. You can either open it and view now.
Or you can save it and view it later. It may take a minute to download.


CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW.
In this weeks WWW
Israel makes statement over Jerusalem.
Russia / Georgian war moves closer.
TWO signs in the heavens this week.

Het verschil weten tussen bloemen en onkruid


"Tenzij we het verschil weten tussen bloemen en onkruid, zijn we niet geschikt om voor een tuin te zorgen. Het is niet genoeg om de waarheid in onze geest geplant te hebben. We moeten leren en arbeid leveren om het terrein vrij van doornen en wilde rozen, nutteloze dingen en verdorvenheden te houden, die een boze neiging hebben om het woord van het leven te stikken. "
- Clyde Francis Lytle

“Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier: Zo dikwijls iemand het woord van het Koninkrijk wel hoort maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart; dat is hij die op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt: maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik, en als hij omwille van het woord verdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid werd tussen distels is hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt en zo blijft het zonder vruchten. Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt: bij de een is de opbrengst honderdvoudig, bij een ander zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig.’”
Matteüs 13:18-23

God, ik ben dankbaar dat de zaaier het woord heeft gezaaid en dat ik het mocht ontvangen,
laat mij het koesteren en laat mij de aarde waarop het gezaaid is goed onderhouden en op de juiste wijze bewerken.
Laat mij dan ook goede vruchten dragen,
dat vraag ik U in Jezus naam, amen.

Being fit to take care of a garden


"Unless we know the difference between flowers and weeds, we are not fit to take care of a garden.
It is not enough to have truth planted in our minds.
We must learn and labour to keep the ground clear of thorns and briars, follies and perversities,
which have a wicked propensity to choke the word of life."

- Clyde Francis Lytle

"Listen then to what the parable of the sower means:
When people hear the message about the kingdom and do not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their hearts. This is the seed sown along the path. The seed falling on rocky ground refers to people who hear the word and at once receive it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. The seed falling among the thorns refers to people who hear the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. But the seed falling on good soil refers to people who hear the word and understand it. They produce a crop, yielding a hundred, sixty or thirty times what was sown."

Matthew 13:18-23

God, I am grateful that the sower has sown the word
and that I could receive it

let me cherish it and let the earth on which is sown be well maintained and properly edited.
Let me also bear good fruits,
that I ask You  in Jesus name, amen.
Dutch version / Nederlandse versie > Het verschil weten tussen bloemen en onkruid
+++
English: An icon depicting the Sower. In Sts. ...
English: An icon depicting the Sower. In Sts. Konstantine and Helen Orthodox Church, Cluj, Romania. Español: Ícono representando la parábola del sembrador, en la Iglesia Ortodoxa de Helen, en Cluj (Rumania) (Photo credit: Wikipedia)

2013 update:
 
Enhanced by Zemanta

Monday, 27 July 2009

A problem not worth praying about isn't worth worrying about


"A problem not worth praying about isn't worth worrying about."
- Glen Wheeler

"Who of you by worrying can add a single hour to his life?
Since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest?
But seek his kingdom, and these things will be given to you as well."
Luke 12:25, 26, 31

God, let me put the problems aside and make that I should not have to worry about anything.

Dutch version > Een probleem dat niet waard is om te bidden is het niet waard zorgen over te maken
+++
2013 update:

71
71 "What's the use of worrying? It never was worth while, So pack up your troubles in your old kit-bag, And smile, smile, smile. -- George Asaf For my friends who make my life so beautiful !! (Photo credit: Wikipedia)
Enhanced by Zemanta

Een probleem dat niet waard is om te bidden is het niet waard zorgen over te maken


"Een probleem dat niet waard is om te bidden is het niet waard zorgen over te maken."
- Glen Wheeler

"Wie van u kan door zorgen te maken een uur aan zijn leven toevoegen?
Aangezien u dit zeer klein ding niet kunt doen, waarom maak jij je zorgen over de rest?
Maar zoek zijn koninkrijk, en deze zaken zullen u ook worden gegeven. "
Lukas 12:25, 26, 31

God, laat mij al de problemen opzij zetten en geef dat ik mij geen zorgen moet maken.

Saturday, 25 July 2009

Hoe kijken trinitariërs op tegen het gelijk christus worden

In het Nieuwe Testament vinden wij verscheidene indicaties dat wij zoals Christus moeten worden. Dat wij zijn lichaam moeten aandoen of zijn natuur ons eigen moeten maken.
Er staat zelfs in de Schrift dat er mensen zullen zijn die deel zullen krijgen aan Gods eigen wezen.

2 Peter 1:4: 4Voor door deze heeft Hij aan ons verleend Zijn edele en prachtige (A) beloften, zodat zij u kunnen worden (B) deelgenoten van de goddelijke natuur, met (C) ontsnapt aan de (D) de corruptie die in (E) de wereld door lust. (NASB vertaling)

“Door die heerlijkheid en macht heeft Hij verheven, onschatbare beloften voor ons gerealiseerd, opdat gij zoudt ontkomen aan het bederf van de zelfzucht dat de wereld heeft aangetast, en deel krijgen aan Gods eigen wezen.” (2Pe 1:4 WV78)


De conservatieve evangelische definitie van de Drie-eenheid is de standaard, de orthodoxe leer. Zij zijn:

a.. Apart in persoon
b.. Gelijk in de natuur
c.. Submissief in functie

Ze zijn gescheiden personen, maar allen houden die de positie van God, en toch zouden zij maar een wezen zijn.
Er zijn drie personen in een wezen.

De verkeerde opvatting is dat er drie personen zijn, maar toch een persoon, voor dit
zou met zichzelf in tegenspraakzijn .

Als Peter zegt dat degene met het verkrijgen van een dergelijke hoop hemelse goddelijke natuur zou krijgen, betekent dat dan dat deze personen zullen deel uitmaken van de godheid? Hoe stellen trinitarians deze Schrift gelijk in relatie tot de godheid eens die eenmaal in de hemel zijn deze goddelijke natuur verwerven ?

How do trinitarians equate divine nature

2 Peter 1:4: 
4For by these He has granted to us His precious and magnificent (A)promises, so that by them you may become (B)partakers of the divine nature, having (C)escaped the (D)corruption that is in (E)the world by lust.   (NASB)
The conservative Evangelical definition of the Trinity is the standard, the
orthodox doctrine. They are:

a.. Separate in person
b.. Equal in nature
c.. Submissive in duty
Nicene Creed of 325, which basically teaches that:

* the Son (Jesus) is God
* the Father is God
* the Holy Spirit is God -

yet -

* the Son (Jesus) is not the Father
* the Father is not the Holy Spirit
* the Holy Spirit is not the Son

All three persons distinct individuals, yet all equally God. They are of the
same substance (homoousia).

They are separate persons, all holding the position of being God, but one being.
There are three persons in one being.
There is also the Oneness trinity - which says that Jesus is God, and that Jesus
is also the Father. There are no distinct personages in the Oneness version.
Jesus is everything in that version.

The mistaken view is that there are three persons, but one person, for this
would be self-contradictory.
If Peter says that those with the heavely hope aquire such divine nature, does that mean that these individuals will be part of the godhead? How do trinitarians equate this scripture in relation to the godhead once those in heaven aquire this divine nature?

Excommunicaties rondom abortus 9-jarige

'Excommunicaties rondom abortus 9-jarige terecht volgens Vaticaanse krant'

'Excommunicaties rondom abortus 9-jarige terecht'

De Congregatie voor de Geloofsleer heeft in de Vaticaanse krant L'Osservatore Romano haar steun uitgesproken voor de excommunicatie van de moeder en de artsen van het negenjarige Braziliaanse meisje dat een abortus onderging, omdat zij zwanger was van een tweeling.

De kwestie van het zwangere Braziliaanse meisje speelde begin dit jaar en leidde wereldwijd, binnen en buiten de Kerk, tot heftige reacties. Het kind was zwanger geraakt nadat zij door haar stiefvader was verkracht. Op 4 maart onderging zij in het ziekenhuis een abortus waardoor de tweeling werd gedood. De foetussen zouden zijn gedood om het leven van het meisje te redden. De aartsbisschop van Olinda en Recife, José Cardoso Sobrinho, bevestigde vervolgens de automatisch ingetreden excommunicatie van de moeder en de artsen van het kind. (Volgens het canonieke recht worden mensen die beslissen tot of helpen bij een abortus automatisch geëxcommuniceerd, red.)

In L'Osservatore Romano verklaart de Congregatie onder meer:
"Sinds de eerste eeuw heeft de Kerk het morele kwaad van iedere uitgevoerde abortus bevestigd. Deze leer is nooit veranderd en blijft onveranderlijk. Directe abortus (…) is ernstig in strijd met de morele wet. (…) Het leven dient met de uiterste zorg te worden beschermd vanaf het moment van de conceptie: abortus en infanticide (kindermoord, red.) zijn afschuwelijke misdaden. Formele medewerking aan een abortus is een ernstige overtreding. De kerk straft deze misdaad tegen het menselijke leven met de canonieke straf van excommunicatie. Daarmee heeft de Kerk niet het doel de reikwijdte van de barmhartigheid in te perken. Zij verkondigt daarentegen de ernst van de gepleegde misdaad en de onherstelbare schade die is toegebracht, zowel aan de onschuldige die wordt gedood, als aan de ouders en de hele samenleving."

De verklaring is tevens een reprimande aan het adres van aartsbisschop Salvatore Fisichella, de voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven, die het besluit van de Braziliaanse aartsbisschop publiekelijk bekritiseerde. Fisichella had geschreven dat het optreden van Sobrinho “in de ogen van veel mensen ongevoelig en onbegrijpelijk was en volgens velen getuigde van een gebrek aan barmhartigheid”. Ook andere geestelijken, onder wie enkele Franse bisschoppen en de Nederlandse bisschop Gerard de Korte, waren kritisch over de handelswijze van Sobrinho.

Bron: Katholiek Nederland

Volgens ons is het ook onvoorstelbaar dat deze mensen nu met nog een ander dilemma worden bezwaard. Wie weet betreft het hier ook nog erg diepe gelovige Katholieken die nu hun erediensten worden ontzegd. Wij kunnen slechts hopen dat deze mensen die over deze kwestie zeer diep hebben nagedacht vooraleer te handelen, dat zij nog steeds mogen geraakt zijn door het geloof en het Woord van God. Men mag hierbij niet vergeten dat het gevaar van een meisje van slechts negen jaar op het spel stond. De atsen zullen ook wel niet over één nacht ijs gegaan zijn vooraleer hun moeilijke beslissing te nemen.

Lees ook:
Excommunicaties na hulp abortus 9-jarige
Vaticaanse prelaat kritiseert excommunicatie

Werk maken van Godsdienstvrijheid

"Europa moet werk maken van godsdienstvrijheid"

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) roept de lidstaten op tot een sterkere inzet voor godsdienst- en gewetensvrijheid. De leden van de OVSE, onder wie ook België, raakten het op een ontmoeting in Wenen eens over een reeks verregaande maatregelen om de godsdienstvrijheid te garanderen. Ze stelden vast dat de Europese landen onvoldoende inspanningen leveren om die ook daadwerkelijk uit te voeren.

Christenvervolging in Mauritanië

De laatste tijd is de Christenvervolging in mauritanië toegenomen en de overheid wendt haar aangezicht weg van de problemen.
Er zijn honderderden die in het geheim geloven. Verscheidene zijn ontvoerd geweest en gemarteld.
christenen die naar zulke landen gaan waar geen godsdienstvrijheid wordt getolereerd zouden er even moeten over nadenken. Kan men landen als Egyptz, Algerië, Morocco, Jordanië, Syrië, en Pakistan wel met onze economie steunen als enkel het geld begeerd wordt maar de godsdienst 'verkracht' wordt?.

Op 23 Juni 2009, werd een Amerikaanse Christelijke werker genaamd Chris Leggett doodgeschoten door Al Qaeda voor de zogezegde "misdaad" Moslims tot het Christendom gebracht te hebben.

Lees hierover >Note to missionary critics. The persecution of Christians in Mauritania is a human rights issue > http://www.ronsinfo.net/?p=778

She who sows thistles will reap prickles


"She who sows thistles will reap prickles."
- English Proverb

"He who sows wickedness reaps trouble,
and the rod of his fury will be destroyed."
Proverbs 22:8

God teach me always to respond properly
and let me never lit anger
but let me scatter and harvest peace.
Dutch version / Nederlandse versie > Zij die distels zaait zal stekels plukken
+++
2013 update: 
Enhanced by Zemanta

Zij die distels zaait zal stekels plukken


"Zij die distels zaait zal stekels plukken."
- Engels spreekwoord

"Hij die boosheid zaait plukt problemen,
en de staaf van zijn woede zal worden vernietigd. "
Spreuken 22:8

God leer mij steeds op de juiste wijze reageren,
en laat mij nooit kwaadheid stoken,
maar laat mij een vrede verstrooien en oogsten.

Doest thou well to be Angry?

"Human nature has not changed since the fall of Adam and Eve. No one likes to be wrong. When someone shows us we are wrong, the natural reaction is to become angry at our teacher. It has ever been thus. It happened even when God was directly involved.

When Cain's sacrifice was rejected by God we are told that "Cain was very wroth, and his countenance fell." In this case the LORD held a conversation with Cain and asked him, "Why art thou wroth? and why is thy countenance fallen?" Of course God knew the answer, but He was giving Cain an opportunity to answer for himself. Either Cain refused to answer God or else his answer is not recorded. The LORD continued speaking kindly to Cain and said, "If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door." God was giving Cain an opportunity to change. But we do not like to change. Cain did not want to change. We would think that if the LORD spoke to us that surely we would change, but Cain did not.

One of the characteristics of being wrong is being angry. Cain did not want to change. His defense was to be angry. Jonah was angry. God asked Jonah "Doest thou well to be angry? Jonah replied quite boldly to God, "I do well to be angry, even unto death." We might add that Jonah's anger was more deep seated than merely the loss of shade from the gourd. Paul was angry. He was "not able to resist the wisdom and the spirit by which Stephen spake." Rather than follow the wise teachings of Stephen, Paul was so angry that he cast his vote to kill Stephen, and by his own admission, later said concerning the Christians, that "he was exceedingly mad against them."

Human nature has not changed. These examples were written for our learning that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. When we find that we disagree with someone and we feel anger welling up within us, it should tell us to stop and examine ourselves. Do we do well to be angry? We usually can convince ourselves like Jonah did that "we do well to be angry" but we might be surprised to find that we are wrong to be so angry. If we are in the right, there is no need to be angry. Instead of being angry, we should feel pity and compassion for our opponent who is wrong. Since we are in the right and they are wrong, they need our help, not our anger. If it should turn out that we are in the wrong, how foolish to have been both angry and wrong!

Wouldn't it be wonderful if people really listened and changed? Wouldn't it be grand if all followed the request of the Lord when he said, "Come now, and let us reason together, saith the LORD: though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow; though they be red like crimson, they shall be as wool." Here God is asking us to sit down and to be reasonable when we are wrong, and certainly we should be this way when we are correct. This is why Paul exhorts us saying, "The servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, patient in meekness, instructing those that oppose themselves."

We need to remember this when we are trying to teach the truth to those who have held wrong doctrine all their lives. People do not change easily or quickly. Some never change. Whether they change or not, we must be gentle, patient and meek. When we are trying to teach someone that their soul is mortal, we need to be patient for they have always believed otherwise and do not unlearn wrong things quickly or easily. We need to keep on trying to teach them even though they oppose themselves We keep hoping "Peradventure God will give them repentance to the acknowledging of the truth."

If we adopt this principle with those who are outside the household of faith, then certainly we should be this way with those that are inside. We need to be extra loving, extra patient with those for whom Christ died. There is no room for anger here. If they are wrong we pray that God will give them repentance to the acknowledging of the truth. If they refuse to change then we pray that God will be merciful to them and forgive them. It is certain that we also are going to need the mercy of God or we are lost. Who is to say that their wrong is worse than some sin we have committed. We are not without sin.

Have we ever thought that there is a limit to God's mercy? We sometimes talk about how unlimited His mercy is. We often quote the Psalm "As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us." While this is true, nevertheless the mercy of God is definitely limited. What is the limit of God's mercy? Jesus tells us. He says, "Forgive, and ye shall be forgiven." This means we are going to receive mercy only if we have been merciful; we are going to be forgiven only if we have forgiven, so each one of us is placing a limit on the mercy God is going to give us by the mercy we give to others."

"Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful."

-------
Brother Robert Lloyd
Minute Meditations

Thursday, 23 July 2009

Liefde voor Jezus Christus

Mijn liefde voor de Heer Jezus


"En Hij nam brood, gaf dank en brak het en gaf het aan hen, zeggende:" Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven is, doet dit in gedachtenis aan mij. Evenzo, nam Hij ook de beker na het avondmaal, zeggende: "Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat is vergoten voor u." Lukas 22:19-20

 

& Wat betekent dit in de praktijk?

 

Ø Ik moet meer van Jezus hou den dan alle andere dingen, zelfs meer dan van mijn familie of mijn eigen leven. Lukas 14:26-27; Mattheus 10:37-38; Col 3:1-4

Ø Ik moet aan de geboden van Christus houden en door dit te doen in zijn liefde blijven. Johannes 15:10

Ø Mijn enige doel is om mijn liefde voor de Heer Jezus Christus te tonen en dat hij zou kunnen wonen in mijn hart door het geloof. Ephesiërs 3:17-19

Ø Jezus moet mijn voorbeeld in alles zijn, en ik zal proberen te worden zoals hij. 1Petrus 2:21-23; Johannes 13:15-16

Ø Alleen door Jezus kan mijn zonde worden gedekt, dus moet ik in hem blijven. Johannes 15:5-7; Hebreeën 2:1-3

Ø Ik zal Jezus elke week herinneren door het breken van het brood en het drinken van wijn op de manier waarop hij heeft bevolen. Mattheus 26:26-27; 1 Korinthiërs 11:24-26; Handelingen 2:42; 20:7

Ø Ik was aan een geweldige prijs door God gekocht die de verlossing voorzag door Zijn Zoon de Heer Jezus Christus, dus is mijn leven niet mijn eigen leven zoals ik wil, maar moet het worden geleefd tot de glorie van God. 1Cor 6:19-20

Ø Jezus is de belangrijkste persoon in mijn leven, dus moet ik hem voor anderen erkennen. Lukas 12:8-9; Markus 8:38

Ø Mijn doel moet zijn mij zorgvuldig voor te bereiden voor wanneer Jezus Christus terugkeert. Vanwege dit, zal ik niet al te veel opgaan met de werkzaamheden en de belangen van dit leven. Mattheus 24:44; Lukas 12:35-38, 40; 2 Petrus 3:10-14

Ø De behoefte aan uithoudingsvermogen om op te zien tegen ontberingen en moeilijkheden is van essentieel belang, ik moet blijven vertrouwen en volharden tot het einde. Mattheus 24:11-13; 2 Timotheus 2:3; Hebreeën 3:13-14; Openbaring 2:10 & 25

Ø In tijden van zwakte zal ik niet vergeten dat Jezus op al dezelfde manieren als mij in de verleiding is gebracht, zonder zonde is gebleven en nu in staat is om te bemiddelen voor zijn volk voor God en om vergeving te zoeken door hem. Hebreeën 4:15-16; 1Timotheus 2:5; Hebreeën 8, 6, 9:15

Ø Ik zal altijd een gebed aan God aanbieden door de lieve naam van Jezus. Johannes 16:26-27

Ø Ik zal geen enkele man als 'Rabbi' (leraar) of Meester aannemen want alleen Jezus is mijn hogepriester, Leraar en Meester. Mattheus 23:7-English original > A Living Faith #12 The Love for Jesus

A Living Faith #12 The Love for Jesus

My love for the Lord Jesus

“And He took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body which is given for you; do this in remembrance of me. Likewise, He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you.” Luke 22:19-20

& What does this mean in practical terms?

Ø  I must love Jesus more than everything else, even my family or my own life. Luke 14:26-27; Matt 10:37-38; Col 3:1-4
Ø  I must keep the commandments of Christ and by so doing remain in his love. John 15:10
Ø  My one goal is to show my love for the Lord Jesus Christ and that he might dwell in my heart through faith. Eph 3:17-19
Ø  Jesus must be my example in everything and I will try to be like him. 1Peter 2:21-23; John 13:15-16
Ø  Only through Jesus can my sin be covered, therefore I must remain in him.  John 15:5-7; Heb 2:1-3
Ø  I will remember Jesus each week by breaking bread and drinking wine in the way he has commanded. Matt 26:26-27; 1Cor 11:24-26; Acts 2:42; 20:7
Ø  I was bought at a great price by God who provided salvation through His Son the Lord Jesus Christ, therefore my life is not my own to live as I please, but must be lived to the glory of God. 1Cor 6:19-20
Ø  Jesus is the most important person in my life; therefore, I must acknowledge him before others. Luke 12:8-9; Mark 8:38
Ø  My aim must be to prepare diligently for when Jesus Christ returns. Because of this, I will not get too engrossed with the work and interests of this life. Matt 24:44; Luke 12:35-38, 40; 2Peter 3:10-14
Ø  The need for endurance to face hardships and difficulties is essential; I must remain confident and persevere until the end. Matt 24:11-13; 2Tim 2:3; Heb 3:13-14; Rev 2:10&25
Ø  In times of weakness I will remember that Jesus was tempted in all the ways that I am, yet without sin and is now able to mediate for his people before God and seek forgiveness through him. Heb 4:15-16; 1Tim 2:5; Heb 8;6, 9:15
Ø  I will always offer prayer to God through the dear name of Jesus. John 16:26-27
Ø  I will not accept any man ‘Rabbi’ (teacher) or Master because only Jesus is my High Priest, Teacher and Master. Matt 23:7-10
  - Andy Peel

De ziel heeft geen regenboog als de ogen niet tranen


"De ziel heeft geen regenboog als de ogen niet tranen."
- Inheems Amerikaanse gezegde

"Alle lof behoort aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
de Vader van mededogen en de God van alle comfort,
die ons in al onze problemen troost,
zodat we diegene kunnen troosten welke in enige problemen zijn
met de vertroosting die wij zelf hebben gekregen van God. "
2 Corinthiërs 1:3-4

Heer leer mij mijn verdriet te dragen
en de positieve kanten zien van mijn moeilijkheden.
Laat mij ook die mensen die moeilijkheden hebben bijstaan
en laat mij hen die verdriet hebben vertroosten.

The soul has no rainbow if the eyes have no tears


"The soul has no rainbow if the eyes have no tears."
- Native American Saying

"Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ,
the Father of compassion and the God of all comfort,
who comforts us in all our troubles,
so that we can comfort those in any trouble with the comfort
we ourselves have received from God."
2 Corinthians 1:3-4

Lord teach me my grief to bear
and teach me to sea the positive side of my difficulties.
Let me also assist people who have difficulties
and let me comfort those who have grieve.
Dutch version > De ziel heeft geen regenboog als de ogen niet tranen
+++
2014 update:
 
Enhanced by Zemanta