Monday, 17 July 2017

Ken jij een Jeshua-ist

Vermoedelijk weet jij wel wie of wat een Christen is. Naast christenen die zich zo noemen vinden wij ook Messiaansen, waarvan er bij zijn die zich als Jood aanschouwen terwijl anderen zich als Christen aanschouwen. Vreemd genoeg is er bij die Messiaansen ook een stroming die de Drie-eenheid aanhoudt. Vreemd genoeg zelfs bij een groep die zich Messiaanse Joden noemt.

Bij Jeshua-isten is er geen plaats voor de drie-eenheid. Vermoedelijk is die naam Jeshua-ist vreemd. Het is een naam om de volgelingen van de Joodse Nazareen Jeshua, in het Nederlands ook Jeshoea geschreven, aan te duiden. Als volgelingen van de rebbe Jeshua houden zij er aan om werkelijk de leerstellingen van die Zoon van David na te leven.

Op de site van de Jeshua-isten kan u meer informatie vinden over deze groepering die het geloof in Jezus Christus wil verspreiden en de mensen het verschil wil aantonen tussen de algemeen Katholiek of Protestants 'Kerkeklijke' en 'Bijbelse' Christus.

Kom er dus meer over te weten door volgende webpagina's te lezen:

Friday, 14 July 2017

Mosoel heroverd maar humanitaire toestand blijft alarmerend

De coalitie mag dan aankondigen dat Mosoel heroverd is, de humanitaire toestand blijft, door het maandenlange conflict dat de stad verwoestte, alarmerend. Na eerst volop ingezet te hebben op spoedchirurgie, past AZG haar activiteiten aan om beter in te spelen op de dringende noden van de bevolking.

De AZG-teams blijven de vele gevallen van ondervoeding aanpakken bij voornamelijk kinderen jonger dan één jaar. Naar schatting werden tussen 12.000 en 30.000 mensen gewond tijdens het conflict. In totaal voorziet AZG de nodige medische zorg aan de inwoners van Mosoel in acht projecten rond de stad, gaande van moeder- en kindzorg, mentale gezondheidszorg tot post-operatieve zorg.

Friday, 23 June 2017

Een kijk op de Thora

Op het web kan u sinds enkele dagen een site vinden die naar de Joodse gemeenschap de reden wil voorleggen om uit te kijken naar de Messias in deze dagen.

Naar Niet-Joden, Christenen, anders gelovigen en niet-gelovigen wil de site Jeshua-ists de Wetsbepalingen van de Allerhoogste Schepper voor leggen. Hiertoe kijkt Immanuel Verbondskind naar de Thora of Tora / Torah die bestaat uit vijf delen of boeken, oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven.

Mits er in onze contreien ook Joodse afstammelingen wonen die niet meer zo Hebreeuws taalkundig zijn is het mooi dat er nu voor hen en voor geïnteresseerden een mogelijkheid wordt geboden om enkele Nederlandse vertalingen uit Joods perspectief onder ogen te krijgen.

Op de twee sites (Immanuel Verbondskind + Jeshua-ists) kan men de volgorde en namen van de boeken vinden volgens de traditionele Hebreeuwse overlevering.

Vlamingen en Nederlanders mogen dan wel gewoon zijn aan de Nederlandse Katholiek-Protestantse titels die op de Griekse en Latijnse vertaling gebaseerd zijn. Het is best om ook de betekenis van die oorspronkelijke betiteling van de Hebreeuwse Geschriften te kennen.
Bij de vertalingen op bovengenoemde sites worden aan de Bijbelboeken van het Oude Testament de naam gegeven die enigszins de inhoud van het desbetreffende boek weergeeft.
Deze namen zijn via het Latijn uiteindelijk in de Nederlandse Bijbel terechtgekomen.
(In sommige talen, zoals in het Duits, spreekt men van het ‘Eerste boek van Mozes’, ‘het Tweede boek van Mozes’, etc.)

Op de mooie site van Peter & Vanessa Steffens  uit Nederland, staat een degelijk overzicht (bij hun Tora indeling) dat ook hier onder geplaatst is, om u een goed beeld te geven van de naam en rede van die naam, zodat u verder de titels van die boekdelen zal kunnen plaatsen als zij ter berde komen op bovenstaande sites en op From Guestwriters.


HEBREEUWSBETEKENISGRIEKS (LXX)BETEKENIS
Be-reshietIn een beginGenesis kosmouWording der wereld
ShemotNamenExodos AigyptouUittocht uit Egypte
Wa-jikraEn Hij riepLeuitikon (Leviticus)genoemd naar de levieten
Be-midbarIn de woestijnArithmoi (Numeri)Getallen
DewariemWoordenDeuteronomionTweede wet / herhaling wet

HEBREEUWSLATIJNINHOUD VAN HET BOEK
BereshietGenesisZondeval en belofte, de aartsvaders en Jozef
ShemotExodusVervulling van de belofte, de verlossing
De bouw van Gods Woning, de Tabernakel
WajikraLeviticusHet priesterschap en de offers
Het dienen van God en mensen
BemidbarNumeriHet leven met God in de woestijn (beeld v.d. wereld)
DewariemDeuteronomiumUitwerking van de instructie

Sunday, 18 June 2017

Jeshua-ists and Messianics

In the world of Messianic we may find a problem that there are Messianic Jews and Messianic groups who have believers in a triune god instead of believing the God of the Jewish rebbe Jeshua, Jesus Christ, Who is the God of Israel and the God of Abraham.

Facing that problem several Jews who came to believe in Jeshua being the Messiah do not want to call themselves Messianic Jew do detest Messianics because they can be associated with trinitarian Christians. Therefore it could not be a bad idea to have an indication that they are following the real Jesus Christ, rebbe Jeshua, who worshipped only the One and Only One True God of Israel, Divine Creator of heaven and earth.

The new website Jeshua-ists wants to offer a place to show the world how one can believe in Jesus Christ the Messiah and belong to the Jewish or to the Goyim or Gentile community, but still worshipping the same God as Jeshua and forming one community under the name of Jesus and as such being united in the body of Christ.


*

Please do find the tow recent formed websites to present Jesus or Jeshua as the Way to God:

Immanuel Verbondskind
&
Jeshua-ists

Dasberg Vertaling naast Orthodox Joodse Bijbelvertaling en andere Joodse vertalingen bij Jeshua-isten

Het choemasj (letterlijk: vijf) van Dasberg kan aanzien worden als de standaard-editie van de Thora die in de synagoge, thuis of bij Joodse Bijbelstudie wordt gebruikt in de Joodse Nederlandstalige gemeenschap.

Voordeel van dat werk is dat de tekst verdeeld wordt in de parsjiot, zodat men steeds duidelijk kan zien waar de Thoralezing wordt onderbroken.

De Nederlandse en Hebreeuwse tekst staan van oudsher op tegenover elkaar liggende pagina’s, zodat tekstvergelijking gemakkelijk is. Deze Bijbelvertaling, uitgave van 1970, bevat de vijf boeken van Mozes (Choemash ofwel Thora), aangevuld met delen van de grote en kleine profeten, de Haftarot, die de wekelijkse Thora-lezing aanvult.

Dasberg vertaalde volgens de dynamisch-equivalente methode, welke een minder letterlijke vertaling dan tot dan toe gebruikelijk was heeft verwezenlijkt. Hij heeft, met andere woorden, meer vertaald naar de geest dan naar de letter. Het was zijn opzet om de Thora voor de moderne lezer beter toegankelijk te maken. Hij deed dit naar Amerikaans voorbeeld. Daar kwam in 1966 de eerste dynamisch-equivalente vertaling uit van het Nieuwe Testament. Nadien is in Nederland ook ook de De Groot Nieuws Bijbel van 1983 volgens dezelfde principes tot stand gekomen.

De vertaling van Dasberg werd in de jaren 70 met vreugde ontvangen. De na-oorlogse joodse gemeenschap had een kennelijke behoefte aan een moderne vertaling die goed aansluit bij het hedendaagse taalgebruik.

Zo noodzakelijk als de vertalingen van Mulder en 'Onderwijzer' waren in de 19e en het begin van de 20e eeuw, zo’n behoefte was er aan het eind van de 20e eeuw aan een nieuwe, bruikbare vertaling.

De vertaling van Dasberg heeft een vaste plaats in synagoge en gezin veroverd. Ze krijgt echter concurrentie van de De Nieuwe Bijbelvertaling (2004) die nu onlangs ook met haar versie voor Joden naar buiten kwam. Ook al voor de originele versie van de NBV - Tenach-uitgave (Oude Testament) van de NBV, (2007) - waren voor de vertaling van het Oude Testament ook Joodse supervisoren betrokken waren. In de 2017 kan men er ook de meer oorspronkelijke (vernederlandste Joodse) namen vinden

Op het web kan u voortaan ook teksten van die Joodse uitgaven vinden in artikelen waar hoofdzakelijk teruggegrepen wordt naar de (1) Orthodox Jewish Bible + Orthodox Joodse Bijbel Vertaling, (2) Israeli Authorised Version + de Israëlisch Geautoriseerde versie, (3) The Scriptures + De Geschriften en terzijde naar (4) Onderwijzer, op de sites van de Jeshua-isten (Jeshua-ists) en Immanuel Verbondskind.

Opvallend er bij is de verschillen voor de Vernederlandsing of de gebruikte namen: voor Mozes wordt bij Dasberg Mosjé gebruikt terwijl in de OJB en De Geschriften de voorkeur wordt gegeven aan Moshe, Eva wordt bij Dasberg zowel als bij de Jeshu-isten de mannin Chavah. Zo kan men voor Jakob, Jacob en Ya’akov vinden en Mitzrayim voor Egypte. Bij Dasberg wordt Abel dan weer Hewel, enz. Namen die wel voor wat gewenning zullen vragen bij hen die met vertalingen van Christendom zijn groot gebracht.

+

Voorgaande

Joodse Bijbelvertaling 

 

 +

++

Joodse bijbelvertaling

Wij moeten terug gaan tot in 1868 voor een laatste complete editie Nederlands-Hebreeuwse uitgave te vinden, alhoewel men het ook niet echt een de Joodse Bijbel vertaling kan noemen mits het eigenlijk gewoon gaat om de Statenvertaling die afgedrukt staat naast de Hebreeuwse brontekst.

In 1970 verscheen een tweetalige editie met de vertaling van Jitschak Dasberg, maar die bevat niet alle bijbelboeken.

In april dit jaar werd er weer eens een poging gedaan om een zogenaamd Joodse bijbelvertaling voor te leggen. Hierbij valt weer eens op dat men onvoldoende moeite heeft gedaan om vanuit de Hebreeuws-culturele gedachte een echt nieuw vertaling naar het hedendaags Nederlands te maken.
Wij kunnen opmerken dat de tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling in zijn geheel overgenomen is met enkele wijzigingen. Zo volgen de indeling en de volgorde van de bijbelboeken de Joodse canon en zijn de namen gespeld naar hun Hebreeuwse uitspraak: Mosjee in plaats van Mozes en Jeroesjalajim in plaats van Jeruzalem. Het meest opvallende verschil is ongetwijfeld de weergave van de Godsnaam JHWH. Deze wordt niet weergegeven met 'de HEER' maar met 'de EEUWIGE'.

Voor de naam van de bijbel is de keuze gevallen op TaNaCH, wat de afkorting is van de woorden Tora (de vijf boeken van Mozes), Neviiem (de Profeten) en Chetoeviem (de Geschriften), de drie delen waaruit de Joodse Bijbel is opgebouwd.

Friday, 16 June 2017

Veranderingskracht

Elkeen van ons heeft zelf het grootste deel van zijn of haar leven in handen.  Het is wat wij doen met de gaven die wij van nature hebben meegekregen dat ons verder levensverloop mee zal bepalen.
''Een moderne alchemist verandert lood in de schoenen naar goud in zijn handen.'' 
 Gino DekeyzerTuesday, 13 June 2017

Isaac A Type of Christ


Darren Sutcliffe

Isaac As A Type Of Christ


1. Isaac promised for a long time; his birth being a miracle. So with Jesus, he was promised from the beginning of the world and he was of miraculous conception.
2. Isaac took patiently the mocking from Ishmael, not retaliating. Jesus was mocked and persecuted by his brethren, yet he opened not his mouth.
3. Isaac and his father were alone on the mount. Christ bore his grief in close communion with his Father in Gethsemane.
4. Isaac did not object, but was great in faith. Christ submitted himself to His Father saying, “Not my will, but thine be done.”
5. Isaac and Christ both carried their wood.
6. Isaac knew what was to befall him and so did Christ. Isaac, as it were, was raised from the dead and Christ rose from the tomb.
Isaac As A Type Of Christ

Jesus is not just the source of grace - he is grace


Martin Clementson en Elisabeth Deedman hebben een bericht geplaatst in ** Christadelphians **.
   
Martin Clementson
4 juni om 23:06
'Jesus is not just the source of grace - he is grace.'

"The word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth . . . And from his fulness have we all received, grace upon grace." John 1: 14-16 RSV.

(From 'God's little book of Grace' by David Marshall)
+++

Monday, 12 June 2017

WWW on our position 50 years after Israel captured Jerusalem during the Six Day War.

English: Children in the shelter at Kibbutz Da...
English: Children in the shelter at Kibbutz Dan in the Six Day War עברית: ילדים במקלט בקיבוץ דן במלחמת ששת הימים, Original Image Name:ילדים במקלט, Location:דן (Photo credit: Wikipedia)
The 7th of June 1967 was when Israel captured Jerusalem during the Six Day War.
On June 28, 1967 the Knesset (the Israeli government) amended the law of 1950, which proclaimed Jerusalem as Israel's capital, to reflect the newly defined boundaries post the Six Day War. Therefore, for the first time since AD70 Israeli law extended to cover all parts of Jerusalem. This was the exact date therefore when the Jews had sovereign control over ALL of Jerusalem.

Israel was a nation on the verge of extinction 50 years ago today.
She existed in a constant state of siege, surrounded by Arab countries united in one cause: destroying the Jewish state. Her neighbours had more soldiers, more arms, more backing and more, it seemed, of everything. The US was a lukewarm friend; America refused to sell weapons to Israel after its involvement in the Suez Crisis in 1956. The Soviets, on the other hand, armed their Arab allies with billions of dollars of weapons. Many thought it a military miracle that Israel still existed. All that changed with the Six-Day War, which began 50 years ago tomorrow. On June 5, 1967, the Israeli air force launched a pre-emptive strike against Egypt’s airfields and a simultaneous ground invasion of its territory. The Arab states counterattacked, but were swiftly overwhelmed. By June 10, Israel had occupied the Sinai, East Jerusalem, the West Bank and the Golan Heights.

The 50th anniversary from a Hebrew calendar point of view though falls on Weds 14th June 2017. This week Andy Walton did a special public presentation in Bristol on the significance of these events back in 1967 and showed how they are part of the plan of God that is leading to the return of Jesus to this earth.

 If you would like to watch this presentation please Click Here to view.
Find the Weekly World Watch for the beginning of June 2017
In this weeks WWW

* Wounded May vows to stay as UK Prime Minister
* Saudi Arabia, Egypt, UAE  & Bahrain cut ties to Qatar
* Iran offers Qatar use of its ports as Gulf blockade bites
* Iran accuses US, Saudis of supporting Tehran attacks
* US sends B-52 bombers for exercises near Russia
* Fifty year anniversary of the Six-Day War 


+++

1967 Six Day War Fifty years later in view

Find Andy Walton focusing on the city of Jerusalem and the Jewish people their temple of Solomon and on the root place of Christianity. 

June 1967 6 day war is still in our mind. We were called from the class to watch television because it was thought at that time the third world war had started.

So we present first the docudrama by Gordon Robertson, son of the outspoken conservative televangelist Pat Robertson, who remembers being nine years old when his Southern Baptist pastor father sat the family down, Bibles at their side, to read and understand the ramifications of Israel’s recent victory in the 1967 Six Day War.
“He wanted to emphasize that not too many times in your life do you get to say, a prophecy just got fulfilled,”
 he said.
 “This isn’t just a prophecy from the Old Testament, this is a prophecy from the New Testament as well, that just happened.”

Robertson has been sharing these personal anecdotes with the press as he publicizes his latest Christian Broadcasting Network project, “In Our Hands,” a 108-minute docudrama created by CBN Documentaries to mark the 50th anniversary of the Six Day War.
Robertson, a Yale graduate and attorney who is now CEO of the Christian Broadcasting Network and a co-host on the long-running Christian talk show “The 700 Club” created by his father, was in Israel this week to screen the film after showing it in the US and then at the EU in Brussels.

The docudrama is interspersed with filmed scenes of Israeli actors playing the roles of paratroopers, IDF generals and political leaders in a panoply of scenes that are heavy on drama and virtual drumrolls. 
A filmed scene from 'In Our Hands,' the Christian Broadcasting Network docudrama about the Six-Day War (Courtesy CBN)
A filmed scene from ‘In Our Hands,’ a Christian Broadcasting Network docudrama about the Six Day War (Courtesy CBN)
However, it’s the recorded interviews with IDF veterans, somewhat reminiscent of “The Gatekeepers,” Dror Moreh’s award-winning 2012 film about Shin Bet directors, that offer the most impact, as the veterans, now older men, describe the events of that fateful week and relate what the experience felt like for them.


***

***
  
***

Sunday, 28 May 2017

Dankbetuiging voor de verkregen gaven

Parable of the Talents
Parable of the Talents (Photo credit: Wikipedia)
 
Dierbare God,
ik dank u voor al de mogelijkheden die ik van U gekregen heb.

Ik besef dat U mij ook speciale gaven hebt gegeven, welke specifiek voor mij voorzien zijn.
Ik hoop dat ik ze in waardigheid ten volle zal kunnen ten goede laten komen.


Ik doe mij best om mijn talenten ten volle te gebruiken omdat U mij zo speciaal gemaakt hebt.
Dank U mijn God.

Amen
 

Thanking for special talents and gifts

Het plaatsen van de bakstenen op de zojuist aa...
Het plaatsen van de bakstenen op de zojuist aangebrachte lijmmortel (Photo credit: Wikipedia)
 
 
Dear God,

I know that You have given me special talents and gifts that were meant just for me.
 I 'll do my best to use my talents to become the best I can be, because You made me so special.
Thank You, Lord. Amen 

Wednesday, 17 May 2017

When having taken a new direction in life, having become a Christian

English: Folio 18 recto, beginning of the Epis...
English: Folio 18 recto, beginning of the Epistle to Thessalonians, decorated headpiece (Photo credit: Wikipedia)
When the apostle Paul wrote to the churches at Colossa and Thessalonica he felt united with God the Father and the Lord Jeshua Christ.
He knew that in the presence of our God and Father, we never had to forget that our faith should be active, our love working hard, and our confidence in our the master teacher Jeshua enduring. (1 Thessalonians 1:3)

He wants us to continually recall before God our Father the things we have done because of our faith and our work of/from faith. When under Christ, being in the faith, we should not only live in faith for ourselves, but share that faith and share the love of Christ with others. Therefore we should do the work because of our love and our continuing strength because of your hope orendurance of/from hope in our Lord Jesus Christ. (1 Thessalonians 1:3)

In the same way the Thessalonians their faith and way of living became an example to [model for] all the believers in Macedonia [the Roman province in which Thessalonica was located, present-day northern Greece] and Achaia [present-day southern Greece] (1 Thessalonians 1:7) we should become an example too.

Today, people around you have to be able to see how you stopped being of this world and stopped worshipping idols [turned to God from idols] to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom God raised from the dead, and the sent one from God who who rescues us from the coming wrath. (1 Thessalonians 1:9-10)

To be on the safe site, we have chosen to belong to the body of Christ and work at ourselves, making us holy, i.e. being set apart from the world, having the right godly attitude.

Always we should be keeping alert, and always thanking and praying to God. (Colossians 4:2)

Masters, [on your part] deal with your slaves justly and fairly, knowing that also you have a Master in heaven.
Be earnest and unwearied and steadfast in your prayer [life], being [both] alert and intent in [your praying] with thanksgiving.
And at the same time pray for us also, that God may open a door to us for the Word (the Gospel), to proclaim the mystery concerning Christ (the Messiah) on account of which I am in prison; (Colossians 4:1-3 Amplified Bible, Classic Edition)
Therefore we should act wisely, behaving towards people who are not believers, making the most of every opportunity. When you talk, you should always be kind [gracious] and pleasant [winsome; engaging; or wholesome; seasoned with salt] so you will be able to answer everyone in the way you should.
Behave yourselves wisely [living prudently and with discretion] in your relations with those of the outside world (the non-Christians), making the very most of the time and seizing (buying up) the opportunity.
Let your speech at all times be gracious (pleasant and winsome), seasoned [as it were] with salt, [so that you may never be at a loss] to know how you ought to answer anyone [who puts a question to you]. (Colossians 4:5-6 Amplified Bible, Classic Edition)
Since you were in a way raised from the dead, by choosing for Christ and his resurrection, you should also aim at [aspire to; seek after; focus on] what is in heaven [the things above], where the one who did not do his own will but preferred to do the Will of God, is sitting at the right hand of God. (Colossians 3:1)

Having come under the grace of God, we should think only about [set our minds on; fix our thoughts on] the things in heaven [above], not the things on earth. Our aim should be to become like Christ, by his nailing at the stake, having nailed our old sinful self to the past and to death. As if we died, and our new life is kept [hidden] with Christ in God.
For [as far as this world is concerned] you have died, and your [new, real] life is hidden with Christ in God.
When Christ, Who is our life, appears, then you also will appear with Him in [the splendor of His] glory.
(Colossians 3:3-4 Amplified Bible, Classic Edition)
We should know that now having come into a new world, the one of Christ, we have to do our best to put all evil [earthly; worldly] things out of your life [to death]: sexual sinning, doing evil [impurity; defilement], letting evil thoughts control you [lust; passion], wanting things that are evil [selfish desires], and greed, which is ·serving a false god [idolatry]Because of these things, God’s ·judgment [anger; wrath] is coming.

So kill (deaden, [a]deprive of power) the evil desire lurking in your members [those animal impulses and all that is earthly in you that is employed in sin]: sexual vice, impurity, sensual appetites, unholy desires, and all greed and covetousness, for that is idolatry (the deifying of self and other created things instead of God).
It is on account of these [very sins] that the [holy] anger of God is ever coming upon the sons of disobedience (those who are obstinately opposed to the divine will),(Colossians 3:5-6 Amplified Bible, Classic Edition)

It may not always be easy to put the many bad things of the world aside, and to get these things out of your life: anger, bad temper [rage], hatred [malice; evil], saying things to hurt others [slander; blasphemy], and using evil words [abusive/filthy/obscene language] when you talk [from your mouth].
Among whom you also once walked, when you were living in and addicted to [such practices].
But now put away and rid yourselves [completely] of all these things: anger, rage, bad feeling toward others, curses and slander, and foulmouthed abuse and shameful utterances from your lips!
(Colossians 3:7-8 Amplified Bible, Classic Edition)
 Let us be glad that we receive the ability to do away of our old self, our old sinful life [self; person; man] and the things we did before [its deeds/practices], now having begun to live the new life [put on the new person/man], in which we are being made new [renewed] in the true knowledge of God and are becoming like [according to the image of] the One who created us [Gen. 1:26–27]

Today we see lots of people who do not like strangers living around them, they forgetting that when they allow them to get themselves to be known, they should not be strangers any more. In our new life there should be no difference between Jews and other believers or unbelievers in God, those who are circumcised and those who are not circumcised, or between people who are foreigners [barbarians], or Scythians [from the northern coast of the Black Sea, considered uncivilized and violent]. There is no difference between slaves and free people. But Christ is all that is important and should be in all believers [all and in all], having those who believe in him sharing the love of Christ with all others.
10 And have clothed yourselves with the new [spiritual self], which is [ever in the process of being] renewed and remolded into [fuller and more perfect [a]knowledge upon] knowledge after the image (the likeness) of Him Who created it.
11 [In this new creation all distinctions vanish.] There [b]is no room for and there can be neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, [nor difference between nations whether alien] barbarians or Scythians [[c]who are the most savage of all], nor slave or free man; but Christ is all and in all [[d]everything and everywhere, to all men, without distinction of person].
(Colossians 3:10-11Amplified Bible, Classic Edition)
In the knowledge that God loves us and has prepared a body for us, giving us salvation and liberation form slavery and death, we should not enslave others nor bring fear and death over  others. Now we received the ability to become God’s chosen, holy and beloved ones (Ex. 19:6; 1 Pet. 2:9] we should present ourselves to others as "newly clothed" ones full of acceptance and openness, with a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with or making allowances for; being patient with each other, and forgiving each other, always letting the peace of Christ control [rule; arbitrate] our thinking [hearts], because we were all called together in one body [the church as the body of Christ] to have peace.
12 Clothe yourselves therefore, as God’s own chosen ones (His own picked representatives), [who are] purified and holy and well-beloved [by God Himself, by putting on behavior marked by] tenderhearted pity and mercy, kind feeling, a lowly opinion of yourselves, gentle ways, [and] patience [which is tireless and long-suffering, and has the power to endure whatever comes, with good temper].
13 Be gentle and forbearing with one another and, if one has a difference (a grievance or complaint) against another, readily pardoning each other; even as the Lord has [freely] forgiven you, so must you also [forgive].
14 And above all these [put on] love and enfold yourselves with the bond of perfectness [which binds everything together completely in ideal harmony].
15 And let the peace (soul harmony which comes) from Christ rule (act as umpire continually) in your hearts [deciding and settling with finality all questions that arise in your minds, in that peaceful state] to which as [members of Christ’s] one body you were also called [to live]. And be thankful (appreciative), [giving praise to God always].
(Colossians 3:12-15 Amplified Bible, Classic Edition)

Always be thankful and remember that everything you do or say should be done to obey [or as a representative of; in the name of] the Lord Jesus. And in all you do, give thanks to God the Father through Jesus. (Colossians 3:15-17)

+

Please do find to read:

 1. Facing our existence every day
 2. Cognizance at the doorstep or at the internet socket 
 3. Looking for wisdom not departing from God’s Word
 4. Outflow of foundational relationship based on acceptance of Jesus
 5. Showing by the scriptures that …
 6. Christian values, traditions, real or false stories, pure and upright belief
 7. When having found faith through the study of the Bible we do need to do works of faith
 8. Thought for those who think it is not necessary to do any works any more 
 9. Leading with Fear: Gathering or Scattering?
 10. Today’s thought “Ability to assemble” (May 14)
 11. Today’s thought “Death by being taken captive” (May 15)
 12. Today’s thought “Clothing yourselves with the right attitude” (May 16)
 13. Today’s thought “Let’s be examples of disciples who spread the word about their Master” (May 17)
 14. Today’s thought by the French elections and right-wing populism in the world 
 15. Human Nature: What does the Bible teach? 
 16. The business of this life 
 17. How to set your mind 
 18. Running away from the past
 19. Establish your hearts blameless in holines 
 20. A race not to swift, nor a battle to the strong
 21. The first on the list of the concerns of the saint   
 22. Unconditional love
 23. Be holy
 24. Doctrine and Conduct Cause and Effect 
 25. The works we have to do according to James 
 +++