Tuesday, 5 September 2017

Belgische Broeders van Liefde dreigen gesanctioneerd te worden voor hun keuze om euthanasie toe te laten in hun instellingen

In België is er de voorgaande jaren al heel wat gediscussieerd over het recht om over het eigen leven te beschikken. Recente rechtsspraak heeft hierbij ook bevestigd, dat een zorginstelling hiervoor ruimte moet bieden.

De rechtbanken hebben geoordeeld dat de Wet omtrent Euthanasie in acht moet genomen worden en dat indien iemand verzoekt om zijn leven te beëindigen en die vraag van de patiënt voldoet aan de strikte juridische voorwaarden, dat dan enkel de betrokken arts en verpleegster zelf gewetensbezwaar kunnen inroepen, maar dat indien een vertrouwensarts van de patiënt er mee zou instemmen, hiertoe geen bezwaar kan gemaakt worden door de instelling waar de patiënt op dat ogenblik verblijft.

Belangrijk wordt het indien iemand geestelijk wordt getart in zichzelf en zijn lijden als uitzichtloos ervaart. In zulk geval is het voor een meevoelende mens erg belangrijk om zijn liefde voor die medeburger te tonen. Het is erg belangrijk om deze kwetsbare mens vanuit christelijke inspiratie nabij te zijn. Hiertoe kan eerst en vooral de hoop kenbaar gemaakt worden en de vele mogelijkheden voorgelegd worden om toch zich beter te voelen of meer hoop in dit leven te krijgen. Maar indien dat niet helpt moet men open staan voor de wensen van de persoon die lijdt.

Wie diens vraag naar euthanasie negeert, of zonder meer dadelijk afwijst, mist de kans om het begrip “kwaliteit van het einde van het leven” creatief (d.w.z. levenskansen biedend) vorm te geven.

De Belgische Broeders van Liefde die meerdere psychiatrische instellingen hebben komen meermaals in contact met patiënten die om een levensbeëindiging vragen.
Daarom willen de de Belgische Broeders van Liefde mee timmeren aan die moeilijke weg van palliatieve begeleiding in situaties van psychisch uitzichtloos lijden. De betrokken, en christelijk geïnspireerde, zorgrelatie tot de psychisch zieke mens kan hierbij een brug vormen tussen de beschermwaardigheid van het menselijke leven en de wens naar autonomie, uitgedrukt in een vraag tot euthanasie. Vanuit deze zorgende relatie kiezen de Broeders ervoor om beschermwaardigheid van het leven prioritair boven het zelfbeschikkingsrecht te stellen.

Als Rooms Katholieken kiezen zij primair voor het leven, niet voor de dood, maar tegelijk kiezen ze ervoor om de oprechte vraag van de patiënt die zijn situatie als uitzichtloos en ondraaglijk ervaart, niet te negeren.

Als men die vraag van de patiënten ernstig neem en zijn situatie helemaal heeft onderzocht, komt men wel eens voor de beslissing te staan om al of niet de wensen van de patiënt in te wilgen. Waar de onderzochte alternatieven onvoldoende verlichting van het ondraaglijke lijden kunnen bieden in de ogen van een wilsbekwame patiënt, zou dat ook kunnen betekenen dat die psychisch zieke mens uiteindelijk, na een zorgvuldig doorlopen traject, zijn leven via een euthanasie aan God wenst toe te vertrouwen. daarbij kan men ook de vraag stellen of men een mens meer kan laten lijden dan een dier, dat men in bepaalde situaties toch van zijn leden zou verlossen door het te doen inslapen.

Door de Paus en het Roomse hoofdkwartier van de Broeders van Liefde tot de orde geroepen, worden deze broeders in België erg onder druk gezet, doordat er gedreigd wordt hen te ex-communiceren, terwijl zij de liefde voor de medemens voorop stellen.

De Belgische heren die zich aan God willen toevertrouwen laten weten dat zij lichtvaardig besluit hebben genomen met het toelaten van euthanasie. Het is eerder een uiterst zorgvuldig keuzeproces waarbij zij toch als hulpverleners ook de plicht hebben om steeds te blijven zoeken naar het antwoord hoe zij kunnen bijdragen tot het welzijn van de concrete lijdende mens die op hun weg komt, door liefdevol samen met hen op weg te gaan.


Als volgelingen van Jezus christus, moeten wij als christenen nagaan wat wij als feilbare mensen zonder magische kracht kunnen verwezenlijken, zonder de mensen valse hoop te geven of zonder hen verder onnodig lijden te bezorgen. Wij moeten niet denken Jezus te zijn en mirakels te kunnen verrichten. Wij moeten wel zoals Jezus oor hebben voor deze mensen en hen met onze woorden soelaas brengen. Maar wij mogen ons niet boven hen stellen, noch hun hartewens in de weg staan. Wat is ons recht om over hun leven te beschikken? Indien zij een grote wens uiten, wie zijn wij om daar tegen in te gaan. Wij kunnen hen aanraden om god over hun leven te alten beschikken en het zo verder medische hulp te laten verlopen zoals het zal verlopen. Maar indien wij pijnstillers kunnen geven die hun pijn zal wegnemen, ook al zou dat tot hun einde lijden, wie zijn wij dan om die pijnverzachters niet te gunnen?
Blokkeren humanitaire hulp leidt tot meer sterfte op Middellandse Zee

Blokkeren humanitaire hulp leidt tot meer sterfte op Middellandse Zee

De Libische autoriteiten hebben vrijdag 11 augustus aangekondigd een reddingszone in te stellen en de toegang voor humanitaire schepen tot de internationale wateren voor de Libische kust te beperken. Direct daarna heeft het maritiem reddingscoördinatiecentrum MRCC in Rome Artsen Zonder Grenzen gewaarschuwd voor veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan dreigementen van de Libische kustwacht tegen humanitaire reddingsschepen die opereren in deze internationale wateren.
Deze verklaringen komen amper een week na de aankondiging dat de Italiaanse marine in Libische wateren zal worden ingezet om de capaciteit van de Libische kustwacht te versterken om migranten en vluchtelingen te onderscheppen en terug te sturen naar Libië.
Vanwege de aangekondigde verdere beperkingen op het verlenen van onafhankelijke humanitaire hulp, heeft Artsen Zonder Grenzen besloten om tijdelijk de activiteiten van haar reddingsschip Prudence op te schorten. Het medische team van Artsen Zonder Grenzen aan boord van de Aquarius van SOS Méditerranée, dat momenteel patrouilleert in internationale wateren, zal die reddingsoperaties wel nog blijven ondersteunen.

In Libië heerst wetteloosheid

"Als de aangekondigde maatregelen bevestigd en daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden, verwachten we twee ernstige gevolgen: er zullen meer doden vallen op de Middellandse Zee en er zullen meer mensen vast komen te zitten in Libië", zegt Annemarie Loof, operationeel directeur van Artsen Zonder Grenzen. "Als humanitaire schepen uit de Middellandse Zee verjaagd worden, zullen er minder boten overblijven om mensen van de verdrinkingsdood te redden. Degene die niet sterven zullen onderschept worden en terug naar Libië worden gebracht. In dat land heerst wetteloosheid, willekeurige detentie en extreem geweld."

Vijandig klimaat tegen reddingsoperaties

"De recente ontwikkelingen duiden op een verdere verslechtering van het vijandige klimaat rond levensreddende reddingsoperaties", zegt Brice de le Vingne, directeur operaties van Artsen Zonder Grenzen. "Europese staten en Libische autoriteiten zetten gezamenlijk een blokkade op voor mensen die veiligheid zoeken. Dit is een onaanvaardbare aanval op het leven en de waardigheid van die mensen."

Artsen Zonder Grenzen dringt er bij de Libische autoriteiten op aan snel te bevestigen dat ze hun juridische verplichting zullen respecteren om boten in moeilijkheden te redden, en dat zowel in Libische als in internationale wateren. Artsen Zonder Grenzen vraagt ook dat de Libische autoriteiten duidelijk maken dat alle schepen, van NGO’s en andere organisaties, toestemming zullen krijgen om deze reddingsactiviteiten ongehinderd en veilig uit te voeren en dat noch de Libische, noch de Italiaanse autoriteiten tussenbeide zullen komen als het gaat om het juridisch gegarandeerde recht om mensen te ontschepen in een veilige haven.

"Artsen Zonder Grenzen weigert deel te moeten uitmaken van een systeem dat tot doel heeft tot iedere prijs mensen te verhinderen een veilig heenkomen te zoeken", zegt De le Vingne. "We roepen de EU en de Italiaanse autoriteiten op de dodelijke strategie op te geven om mensen vast te zetten in een land dat in oorlog is, dat hen niet beschermt en geen rekening houdt met hun noden. Veilige en legale routes voor migranten en vluchtelingen zijn dringend nodig om onnodig leed en sterven te verminderen."

Artsen Zonder Grenzen

In de VS extreemrechtse terrorisme in de lift

Sinds het aantreden van Barack Obama als 44ste president van de Verenigde Staten van Amerika konden wij een toename waarnemen van Amerikaanse burgers die niet tevreden waren met de hoge functies die zwarten konden innemen in "hun Staten".

Tijdens zijn 8 jaar voorzitterschap van de Verenigde Staten stond de buitengewone capaciteit van Barack Obama om de diepste aspiraties van mensen naar boven te brengen te botsen met binnenlandse politieke verdelingen, die zijn vermogen beperkten om een duurzaam wetgevingsprogramma te bouwen dat vergelijkbaar is met de New Deal, de Grote Maatschappij of de Reagan-revolutie.

Het enige onmiskenbare aspect van de nalatenschap van Obama is dat hij aantoonde dat een zwarte man president van de Verenigde Staten kan worden en vervolgens bewees hij dat het de moeite toont om door te zetten en zich niet te laten afschepen door hen die zeggen dat iets onmogelijks is. Deze prestatie zal de eerste regel in zijn doodsbrief zijn en zal hem in staat stellen om in elke Amerikaanse geschiedenishandboek van nu tot eeuwigheid vermeld te staan als de eerst zwarte president van de Verenigde Staten van Amerika.

De laatste 2 decennia kreeg Noord Amerika met een identiteitscrisis te kampen. De moeilijkheden begonnen met de bankcrisis en de onderliggende moeilijkheden rond de werkverschaffing en sluiting van de autobedrijven.

Vele blanken konden het niet meer velen dat zwarten hun plaats in de maatschappij hadden ingenomen en het buiten hun verwachtingen konden maken. Dat deed hen pijn in hun blanke superioriteitsgevoelend hart. Toen zij meegesleurd werden in de armen moest er een zondebok gevonden worden. Daarvoor waren de zwarten en zwarte politici de bevoorrechte schuldigen en allen die mee voor de zwarten opkwamen hoorden verworpen te worden.

Politici zagen hierin de kans mooi om door populistische maatregelen omhoog te klimmen en zelfs de pester en bullebak Donald Trump in het gareel te brengen om de 45ste president van Amerika te worden.

Wie denkt dat het extreemrechtse geweld in Charlottesville een reactie is op een al te dominante politieke correctheid of de schuld is van anti-racistische activisten maakt niet alleen een redeneerfout, het is ook het gevolg van een historische blindheid.
Honderden jaren lang, en tot diep in de twintigste eeuw waren de Verenigde Staten niet ‘de grootste democratie ter wereld’ voor mensen van kleur, maar wel een racistische dictatuur. 


Diegene die er een meer sociaal medelevende maatschappij van had willen maken is daar niet helemaal in geslaagd doordat de tegenwerking zo enorm groot was dat men zelfs al zeer blij kan zijn voor datgene waarin hij wel slaagde.

+

Lees verder over de toestand van de Amerikaanse gevoelens en racisme: 

De terreur in Charlottesville komt niet uit de lucht gevallen, ze heeft een lange geschiedenis

Al jarenlang zit het extreemrechtse terrorisme in de lift in de VS. Dat is niet nieuw. Maar de manier waarop de extreemrechtse terreur wordt geminimaliseerd door Trump, rechtse politici en commentatoren is wel stilaan zorgwekkend.

 

Ontstaan van eigen vrijheid

''Mijn vrijheid ontstond op de dag dat ik de dingen niet meer zo persoonlijk nam.''
Eigen gedachte van: Dirk Draelants, Antwerpen BE

Tuesday, 29 August 2017

Jeshuaists or Followers of Jeshua

Because there being lots of Messianics (Messianic Jews and Messianic Christians) who say they are following the Nazarene master teacher Jeshua, but having made him into their god, several Messianic Jews as well as some Christians want to separate or distance themselves from those trinitarian believers.

Jeshua-ists are believers in only One God, the God of Israel. The God about Whom Jesus came to tell and show the Way to Him. for Jeshua-ist there is no place for worshipping a three-headed god. For them there is only One True God, Who was and is the God of Abraham and Jesus.

Jeshua-ists want to honour the Nazarene Jewish rabbi and want to make his name better known. They want to let the people know that he is the Way to God and the sent one from God who gave his life as a payment for the sins of all, to redeem them from slavery of death for sin.The majority of Jeshua-ists may have a Jewish background, but there is also a connection made with non-trinitarian Christians who follow the same master teacher and Messiah Jesus Christ..

You may find some WordPress Jeshua-ist websites on the net:

A general platform: Jeshua-ists - Jeshuaisten

A personal site with the name Jeshuaist

A personal site of Immanuel Verbondskind

Friday, 25 August 2017

Sometimes we face trials

In life we encounter many difficulties. Even as an organisation we can have to face trials or having to look at people who tell lies about us and have people defending the false accuser.

Sometimes we lack this necessary wisdom to face trials and persevere faithfully. These are the times when our suffering is so overwhelming that we are tempted to question whether God is either sovereign or good or to come to question if the organisation we are with might be the right one.

In such circumstances we may not forget that the adversary of God may be everywhere and in all sorts of disguises. There are enough people who shall try to get you away from your church or from your faith group. Their aim shall be to discourage you and to destroy your faith in that group you where doing so much for.

Though when we look at the matter, take distance form it we shall see some good things in it as well. It shall give us an opportunity to check if we are connected  with the right persons. Also it shall remind us that if we lack the wisdom needed to face such trials with faith and steadfastness, we can ask God.
We should ask God.

We must ask God.

In the very first chapter of his letter, James reminds us that the God we are to ask is not only sovereign, He is also faithful.

Many people may try to annoy us and get us so far that we start doing the wrong things; They may tempt us or want us to lure in saying things which can harm us more.

Many may use many ways to tempt us or to get us so far that we might react in the way they would love us to see, bringing damage to us. God does not tempt us to sin; He is good. He doesn’t make fun of us when we ask for wisdom; He is the God who gives generously.
James 1:5 The Scriptures 1998+  (5)  If any of you lacks wisdom, let him ask of Elohim, who gives to all generously and without reproach, and it shall be given to him.
When tempted by evil doers, we should not be afraid to ask God for advice. At moments we may feel left abandoned. We may feel as if so many are turning against us. We also may feel like we once more failed.

When daring to talk to God and asking His advice, He shall come to us and by our guide. Our good and sovereign God will grant to us the very thing we are lacking, the very thing we need to face suffering well.

So, let us ask God for wisdom, believing that He is sovereign, faithful, and good, and that God uses our suffering to make us look more like Jesus.
James 1:4 The Scriptures 1998+  (4)  And let endurance have a perfect work, so that you be perfect and complete, lacking in naught.
Life might not always be easy and may demand a lot of us. Often we have to show a lot of patience.

When believing in God, trusting Him, we might find out that everything comes all right in due time.

Do you believe? Ask Him! He is a generous God who delights in giving good gifts to His children in order that we may patiently and faithfully endure to the end.

++

Additional reading
 1. An other look at the events of today by one of our magazines
 2. Today’s thought “Be aware of what went on” (August 15) He that answers a matter before he hears it, it is folly and shame unto him.
 3. The post-Christian world
 4. Through much tribulation
 5. About transgression, law and punishments
 6. The ecclesia Facebook account from now on restricted access 
 7. Golden rule for understanding in spiritual matters obedience
 8. The Golden rule not always as easy as its sounds
 9. Gates to different belief systems in this world
 10. Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 1 Charity and neighbour love
 11. Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 2 Prayer and neighbour love
 12. Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 3 Forgiveness and neighbour love
 13. Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 4 Treasures’ and neighbour love
 14. Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 5 Matthew 6: 24-34: e) Anxiety and neighbor love
 15. Matthew 7:1-11 – The Nazarene’s Commentary on Neighbor Love Continued 6: Matthew 7:1-5 Judgment and neighbor love
 16. Matthew 7:1-11 – The Nazarene’s Commentary on Neighbor Love Continued 8: Matthew 7:6-11 Giving and neighbor love
 17. Matthew 7:12 – The Nazarene’s Commentary: Summary on the Torah’s Fulfillment
 18. Matthew 7:13-14 – The Nazarene’s Commentary: The True Disciple #1 The Narrow Gate and the way to destruction 
 19. Religious Theology – The wide gate!

+++

Thursday, 17 August 2017

Mijn gebed voor vandaag

 
 
Here God, help mij
 om me niet te ergeren aan frustrerende onderbrekingen die mij afhouden van de dingen die ik meen te moeten doen.
 Geef mij geduld.
Help mij om m’n ik-gerichte geldingsdrang aan de kant te schuiven
 en me open te stellen voor alles wat U wilt dat ik vandaag doe. 

Leer mij ongewenste onderbrekingen te zien als onverwachte mogelijkheden! 
Amen.

  Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming (Jacobus 1 vers 4).
 
 

God, Strengthen my human weaknesses

 
 
I pray that Your Almighty power will strengthen my human weaknesses.

Hear my prayer, O God,
may it echo in Your ear.

In Jesus name, amen

Wereld van een Bijbels analfabetisme is ontstaan

In onze kapitalistische maatschappij valt het op dat wij tegen een Bijbels analfabetisme opkijken; Velen mogen zich dan wel Christen noemen maar weten niet echt wat er juist in de bijbel staat en praten dikwijls als een papegaai de kerkelijke doctrines na of denken dat hun kerkgemeenschap iets heel anders leert dan wat hun basis regel is. Zo treft men in België heel wat Katholieken aan die beweren dat Jezus niet God is en er op staan dat Jezus de zoon van God is, maar er ook op staan dat hun Kerk dat leert, wat dan weer niet zo is.

Ook vinden wij in onze contreien mensen die beweren dat in het protestantisme er de liefde voor de Heilige Schrift en voor Christus is, terwijl ze soms over het hoofd zien dat daar meermaals meer aandacht wordt gegeven aan de omvangrijke muziek- en zangcultuur.

Wat mensen wel opmerken is hoe er in de Kerk heel wat gaande is dat helemaal niet volgens de ethiek is en dat meerdere kerkgenootschappen ziek zijn in hun levenshouding naar omgang van hun geestelijken met kinderen of jongeren in het bijzonder.

Opvallend is dat er in de protestante gemeenschappen het effectieve Woord van God zo weinig aan bod komt; Men zwaait er wel met enkele zinnen, dikwijls nog uit de context genomen. Alsook kan men er een verwaarlozing van het sacrament, met name van de betekenis van avondmaal en eucharistie aantreffen.

Wat meerdere mensen tegen de borst stoot is eerst en vooral de houding van de Kerk tegen haar pedofiele priesters of hen die een voorbeeldfunctie bekleden alsook de verdeeldheid, voortdurende splitsingen en een moeizame interne oecumene: "zoeken naar waarheid zonder liefde."

Katholiciteit behoort niet enkel tot de Rooms Katholieken en bewaart protestanten voor individualisme 
en kerkelijk sektarisme, aldus 
dr. De Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, die zich primair beschouwt als christen.
„Dat is mijn naam, protestant is mijn bijnaam. Verder ben ik als protestant katholiek. Het is in strijd met het belijden van de kerk om katholiek gelijk te stellen met rooms-katholiek. Hoe persoonlijk geloof ook is, de kerk is een gemeenschap van mensen: twee of drie, samen in de Naam van Christus.”
 Verder zegt hij
 „Protestants geloven is persoonlijk, maar nooit exclusief of individualistisch, los van anderen. Een protestant moet in de ruimte van de katholiciteit ademen. Wie dit niet doet, versmalt geloof tot een privé-aangelegenheid en maakt van de kerk een religieus clubje. Ofwel, die amputeert het lichaam van Christus.”

Vorig jaar september vond bisschop De Korte dat Christenen elkaar wereldwijd steeds meer vinden, maar Dr. De Reuver is genuanceerder.
 „Op het grondvlak zie ik juist een moeizame relatie. De moeite om avondmaal en eucharistie samen te vieren, is niet uit te leggen. Anderzijds: je ziet tegenwoordig ook een nivellering ten aanzien van de verschillen: wat maakt het uit of je protestant of katholiek bent. Ook dat is verlies.”

Wat ook enorm opvalt als men op fora gaat op het net zowel bij specifieke website forums als op Facebook Groups over religieuze of geloofsaspecten, dat de gebezigde taal echt beneden peil is; Men kan er leden vinden die beweren christen te zijn maar anderen de huid vol schelden en het allerlelijkste toewensen. Een grote meerderheid toont er helemaal geen houding Jezus Christus waardig. Ook laten zij in hun kaarten van onkunde of weinig Schriftkennis zien. Men zal dan ook niet veel referenties naar Schriftplaatsen vinden of diepgaande studies over Bijbelgezegden vinden.

Normaal gesproken zou een kerk een gemeenschap van mensen moeten zijn en zou men denken dat waar twee of drie mensen samen zijn in de Naam van Christus, dat men dan een kerk vindt.Maar bij die groepen vindt men wel meerdere mensen die beweren christen te zijn maar door hun houding weinig getuigenis afleggen van dat christen zijn.

Het zou fijn zijn dat diegenen die beweren christen te zijn en zich op zulke groepen aldus willen profileren eerst en vooral die houding gaan aan nemen die Christus van een volgeling van hem zou verwachten. Vervolgens hoop ik dat zij ook wat meer moeite zullen getroosten on de Bijbel wat beter te kennen.

Prediking is meer dan nodig. Met die afschuwelijke taal die sommigen gebruiken zal men op die forums geen mensen kunnen bekeren tot het ware geloof. Het is een vast staand feit dat die forums mensen eerder doet afstappen van het geloof in het algemeen en hen er toe brengt om zich meer en meer tegen religie te gaan verzetten.

Touro Synagogue in Newport, Rhode Island

Touro Synagogue in Newport, Rhode Island, the nation's oldest synagogue, will no longer be in the hands of the local congregation but rather under the control of the nation's first Jewish congregation, in New York, Shearith Israel.

A federal appeals court in Boston overturned a lower court's decision that put control of the building and a set of bells worth millions of dollars in the hands of the congregation that worships there.

The 1st U.S. Circuit Court of Appeals decided on Wednesday that Shearith Israel is the rightful owner of the bells and the synagogue.

An attorney for the Newport congregation said he was disappointed with the panel's ruling.
"We are reviewing our legal options on behalf of the Touro Synagogue and Jeshuat Israel, the Congregation that has prayed there for over a century,"
 attorney Gary Naftalis said.

Touro Synagogue holds an important place in the history of the nation's commitment to religious liberty. In 1790, George Washington visited Touro, and then sent a letter to the congregation pledging America's commitment to religious liberty.

The synagogue, dedicated in 1763, is a national historic site that draws thousands of visitors each year.
By 1820, all of the Jews had left Newport, and Congregation Shearith Israel became trustee of Touro. It was reopened later that century as Jews began to move back to the city.

The dispute over ownership began when the Newport congregation, which was struggling with money, formed a plan to establish an endowment by selling the bells to the Museum of Fine Arts. The New York congregation objected, arguing that the sale would violate religious law and would be akin to selling a "birthright."

Wednesday, 16 August 2017

The Vatican really doesn't want Belgian Catholics to perform euthanasia

In May the Broeders van Liefde (Brothers of Charity) in Boechout by Antwerp, announced it would allow doctors to perform euthanasia at its 15 psychiatric hospitals in Belgium, one of only two countries — along with the Netherlands — where doctors are legally allowed to kill people with mental health problems, at their request.
In reaction to that proposed idea Pope Francis I ordered them stop offering euthanasia in its psychiatric hospitals and warned them if they wanted to continue their idea they would be expelled from the Roman Catholic Church.

The Christian brothers would not offer euthanasia so easily but would have it only performed if there would be “no reasonable treatment alternatives” and that such requests would be considered with “the greatest caution.” for the first time it is that Catholic brethren express euthanasia to be an ordinary medical practice that falls under the physician’s therapeutic freedom and that the people running a hospital, psychiatric or medical centrum should listen to the medics.

But it seems that the Belgian charity’s administrative headquarters in Rome are not pleased with their Belgian confraters. They issued already a statement in May, arguing that allowing euthanasia “goes against the basic principles” of the Catholic Church, but it looks like the brethren in Belgium want to put foot.
Some weeks further now we still do not know what the the Belgium charity is going to do.

Mattias De Vriendt, a spokesman for the Belgium charity, said the charity’s hospitals had received requests from patients seeking euthanasia recently but could not say whether any procedures had been performed.

The vast majority of patients seeking euthanasia in Belgium have a fatal illness like cancer or a degenerative disease. While the number of people euthanized for psychiatric reasons accounts for only about 3 per cent of Belgium’s yearly 4,000 euthanasia deaths, there has been a threefold increase in the past decade.

Critics have previously raised concerns about Belgium’s liberal approach to euthanasia while advocates say that people with mental health illnesses should be granted the same autonomy as those with physical diseases.

+++

Monday, 17 July 2017

Ken jij een Jeshua-ist

Vermoedelijk weet jij wel wie of wat een Christen is. Naast christenen die zich zo noemen vinden wij ook Messiaansen, waarvan er bij zijn die zich als Jood aanschouwen terwijl anderen zich als Christen aanschouwen. Vreemd genoeg is er bij die Messiaansen ook een stroming die de Drie-eenheid aanhoudt. Vreemd genoeg zelfs bij een groep die zich Messiaanse Joden noemt.

Bij Jeshua-isten is er geen plaats voor de drie-eenheid. Vermoedelijk is die naam Jeshua-ist vreemd. Het is een naam om de volgelingen van de Joodse Nazareen Jeshua, in het Nederlands ook Jeshoea geschreven, aan te duiden. Als volgelingen van de rebbe Jeshua houden zij er aan om werkelijk de leerstellingen van die Zoon van David na te leven.

Op de site van de Jeshua-isten kan u meer informatie vinden over deze groepering die het geloof in Jezus Christus wil verspreiden en de mensen het verschil wil aantonen tussen de algemeen Katholiek of Protestants 'Kerkeklijke' en 'Bijbelse' Christus.

Kom er dus meer over te weten door volgende webpagina's te lezen:

Friday, 14 July 2017

Mosoel heroverd maar humanitaire toestand blijft alarmerend

De coalitie mag dan aankondigen dat Mosoel heroverd is, de humanitaire toestand blijft, door het maandenlange conflict dat de stad verwoestte, alarmerend. Na eerst volop ingezet te hebben op spoedchirurgie, past AZG haar activiteiten aan om beter in te spelen op de dringende noden van de bevolking.

De AZG-teams blijven de vele gevallen van ondervoeding aanpakken bij voornamelijk kinderen jonger dan één jaar. Naar schatting werden tussen 12.000 en 30.000 mensen gewond tijdens het conflict. In totaal voorziet AZG de nodige medische zorg aan de inwoners van Mosoel in acht projecten rond de stad, gaande van moeder- en kindzorg, mentale gezondheidszorg tot post-operatieve zorg.

Friday, 23 June 2017

Een kijk op de Thora

Op het web kan u sinds enkele dagen een site vinden die naar de Joodse gemeenschap de reden wil voorleggen om uit te kijken naar de Messias in deze dagen.

Naar Niet-Joden, Christenen, anders gelovigen en niet-gelovigen wil de site Jeshua-ists de Wetsbepalingen van de Allerhoogste Schepper voor leggen. Hiertoe kijkt Immanuel Verbondskind naar de Thora of Tora / Torah die bestaat uit vijf delen of boeken, oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven.

Mits er in onze contreien ook Joodse afstammelingen wonen die niet meer zo Hebreeuws taalkundig zijn is het mooi dat er nu voor hen en voor geïnteresseerden een mogelijkheid wordt geboden om enkele Nederlandse vertalingen uit Joods perspectief onder ogen te krijgen.

Op de twee sites (Immanuel Verbondskind + Jeshua-ists) kan men de volgorde en namen van de boeken vinden volgens de traditionele Hebreeuwse overlevering.

Vlamingen en Nederlanders mogen dan wel gewoon zijn aan de Nederlandse Katholiek-Protestantse titels die op de Griekse en Latijnse vertaling gebaseerd zijn. Het is best om ook de betekenis van die oorspronkelijke betiteling van de Hebreeuwse Geschriften te kennen.
Bij de vertalingen op bovengenoemde sites worden aan de Bijbelboeken van het Oude Testament de naam gegeven die enigszins de inhoud van het desbetreffende boek weergeeft.
Deze namen zijn via het Latijn uiteindelijk in de Nederlandse Bijbel terechtgekomen.
(In sommige talen, zoals in het Duits, spreekt men van het ‘Eerste boek van Mozes’, ‘het Tweede boek van Mozes’, etc.)

Op de mooie site van Peter & Vanessa Steffens  uit Nederland, staat een degelijk overzicht (bij hun Tora indeling) dat ook hier onder geplaatst is, om u een goed beeld te geven van de naam en rede van die naam, zodat u verder de titels van die boekdelen zal kunnen plaatsen als zij ter berde komen op bovenstaande sites en op From Guestwriters.


HEBREEUWSBETEKENISGRIEKS (LXX)BETEKENIS
Be-reshietIn een beginGenesis kosmouWording der wereld
ShemotNamenExodos AigyptouUittocht uit Egypte
Wa-jikraEn Hij riepLeuitikon (Leviticus)genoemd naar de levieten
Be-midbarIn de woestijnArithmoi (Numeri)Getallen
DewariemWoordenDeuteronomionTweede wet / herhaling wet

HEBREEUWSLATIJNINHOUD VAN HET BOEK
BereshietGenesisZondeval en belofte, de aartsvaders en Jozef
ShemotExodusVervulling van de belofte, de verlossing
De bouw van Gods Woning, de Tabernakel
WajikraLeviticusHet priesterschap en de offers
Het dienen van God en mensen
BemidbarNumeriHet leven met God in de woestijn (beeld v.d. wereld)
DewariemDeuteronomiumUitwerking van de instructie

Sunday, 18 June 2017

Jeshua-ists and Messianics

In the world of Messianic we may find a problem that there are Messianic Jews and Messianic groups who have believers in a triune god instead of believing the God of the Jewish rebbe Jeshua, Jesus Christ, Who is the God of Israel and the God of Abraham.

Facing that problem several Jews who came to believe in Jeshua being the Messiah do not want to call themselves Messianic Jew do detest Messianics because they can be associated with trinitarian Christians. Therefore it could not be a bad idea to have an indication that they are following the real Jesus Christ, rebbe Jeshua, who worshipped only the One and Only One True God of Israel, Divine Creator of heaven and earth.

The new website Jeshua-ists wants to offer a place to show the world how one can believe in Jesus Christ the Messiah and belong to the Jewish or to the Goyim or Gentile community, but still worshipping the same God as Jeshua and forming one community under the name of Jesus and as such being united in the body of Christ.


*

Please do find the tow recent formed websites to present Jesus or Jeshua as the Way to God:

Immanuel Verbondskind
&
Jeshua-ists

Dasberg Vertaling naast Orthodox Joodse Bijbelvertaling en andere Joodse vertalingen bij Jeshua-isten

Het choemasj (letterlijk: vijf) van Dasberg kan aanzien worden als de standaard-editie van de Thora die in de synagoge, thuis of bij Joodse Bijbelstudie wordt gebruikt in de Joodse Nederlandstalige gemeenschap.

Voordeel van dat werk is dat de tekst verdeeld wordt in de parsjiot, zodat men steeds duidelijk kan zien waar de Thoralezing wordt onderbroken.

De Nederlandse en Hebreeuwse tekst staan van oudsher op tegenover elkaar liggende pagina’s, zodat tekstvergelijking gemakkelijk is. Deze Bijbelvertaling, uitgave van 1970, bevat de vijf boeken van Mozes (Choemash ofwel Thora), aangevuld met delen van de grote en kleine profeten, de Haftarot, die de wekelijkse Thora-lezing aanvult.

Dasberg vertaalde volgens de dynamisch-equivalente methode, welke een minder letterlijke vertaling dan tot dan toe gebruikelijk was heeft verwezenlijkt. Hij heeft, met andere woorden, meer vertaald naar de geest dan naar de letter. Het was zijn opzet om de Thora voor de moderne lezer beter toegankelijk te maken. Hij deed dit naar Amerikaans voorbeeld. Daar kwam in 1966 de eerste dynamisch-equivalente vertaling uit van het Nieuwe Testament. Nadien is in Nederland ook ook de De Groot Nieuws Bijbel van 1983 volgens dezelfde principes tot stand gekomen.

De vertaling van Dasberg werd in de jaren 70 met vreugde ontvangen. De na-oorlogse joodse gemeenschap had een kennelijke behoefte aan een moderne vertaling die goed aansluit bij het hedendaagse taalgebruik.

Zo noodzakelijk als de vertalingen van Mulder en 'Onderwijzer' waren in de 19e en het begin van de 20e eeuw, zo’n behoefte was er aan het eind van de 20e eeuw aan een nieuwe, bruikbare vertaling.

De vertaling van Dasberg heeft een vaste plaats in synagoge en gezin veroverd. Ze krijgt echter concurrentie van de De Nieuwe Bijbelvertaling (2004) die nu onlangs ook met haar versie voor Joden naar buiten kwam. Ook al voor de originele versie van de NBV - Tenach-uitgave (Oude Testament) van de NBV, (2007) - waren voor de vertaling van het Oude Testament ook Joodse supervisoren betrokken waren. In de 2017 kan men er ook de meer oorspronkelijke (vernederlandste Joodse) namen vinden

Op het web kan u voortaan ook teksten van die Joodse uitgaven vinden in artikelen waar hoofdzakelijk teruggegrepen wordt naar de (1) Orthodox Jewish Bible + Orthodox Joodse Bijbel Vertaling, (2) Israeli Authorised Version + de Israëlisch Geautoriseerde versie, (3) The Scriptures + De Geschriften en terzijde naar (4) Onderwijzer, op de sites van de Jeshua-isten (Jeshua-ists) en Immanuel Verbondskind.

Opvallend er bij is de verschillen voor de Vernederlandsing of de gebruikte namen: voor Mozes wordt bij Dasberg Mosjé gebruikt terwijl in de OJB en De Geschriften de voorkeur wordt gegeven aan Moshe, Eva wordt bij Dasberg zowel als bij de Jeshu-isten de mannin Chavah. Zo kan men voor Jakob, Jacob en Ya’akov vinden en Mitzrayim voor Egypte. Bij Dasberg wordt Abel dan weer Hewel, enz. Namen die wel voor wat gewenning zullen vragen bij hen die met vertalingen van Christendom zijn groot gebracht.

+

Voorgaande

Joodse Bijbelvertaling 

 

 +

++

Joodse bijbelvertaling

Wij moeten terug gaan tot in 1868 voor een laatste complete editie Nederlands-Hebreeuwse uitgave te vinden, alhoewel men het ook niet echt een de Joodse Bijbel vertaling kan noemen mits het eigenlijk gewoon gaat om de Statenvertaling die afgedrukt staat naast de Hebreeuwse brontekst.

In 1970 verscheen een tweetalige editie met de vertaling van Jitschak Dasberg, maar die bevat niet alle bijbelboeken.

In april dit jaar werd er weer eens een poging gedaan om een zogenaamd Joodse bijbelvertaling voor te leggen. Hierbij valt weer eens op dat men onvoldoende moeite heeft gedaan om vanuit de Hebreeuws-culturele gedachte een echt nieuw vertaling naar het hedendaags Nederlands te maken.
Wij kunnen opmerken dat de tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling in zijn geheel overgenomen is met enkele wijzigingen. Zo volgen de indeling en de volgorde van de bijbelboeken de Joodse canon en zijn de namen gespeld naar hun Hebreeuwse uitspraak: Mosjee in plaats van Mozes en Jeroesjalajim in plaats van Jeruzalem. Het meest opvallende verschil is ongetwijfeld de weergave van de Godsnaam JHWH. Deze wordt niet weergegeven met 'de HEER' maar met 'de EEUWIGE'.

Voor de naam van de bijbel is de keuze gevallen op TaNaCH, wat de afkorting is van de woorden Tora (de vijf boeken van Mozes), Neviiem (de Profeten) en Chetoeviem (de Geschriften), de drie delen waaruit de Joodse Bijbel is opgebouwd.

Friday, 16 June 2017

Veranderingskracht

Elkeen van ons heeft zelf het grootste deel van zijn of haar leven in handen.  Het is wat wij doen met de gaven die wij van nature hebben meegekregen dat ons verder levensverloop mee zal bepalen.
''Een moderne alchemist verandert lood in de schoenen naar goud in zijn handen.'' 
 Gino DekeyzerTuesday, 13 June 2017

Isaac A Type of Christ


Darren Sutcliffe

Isaac As A Type Of Christ


1. Isaac promised for a long time; his birth being a miracle. So with Jesus, he was promised from the beginning of the world and he was of miraculous conception.
2. Isaac took patiently the mocking from Ishmael, not retaliating. Jesus was mocked and persecuted by his brethren, yet he opened not his mouth.
3. Isaac and his father were alone on the mount. Christ bore his grief in close communion with his Father in Gethsemane.
4. Isaac did not object, but was great in faith. Christ submitted himself to His Father saying, “Not my will, but thine be done.”
5. Isaac and Christ both carried their wood.
6. Isaac knew what was to befall him and so did Christ. Isaac, as it were, was raised from the dead and Christ rose from the tomb.
Isaac As A Type Of Christ

Jesus is not just the source of grace - he is grace


Martin Clementson en Elisabeth Deedman hebben een bericht geplaatst in ** Christadelphians **.
   
Martin Clementson
4 juni om 23:06
'Jesus is not just the source of grace - he is grace.'

"The word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth . . . And from his fulness have we all received, grace upon grace." John 1: 14-16 RSV.

(From 'God's little book of Grace' by David Marshall)
+++